Ylioppilastutkinto

Jatko-opintokelpoisuus

Antavatko IB- ja RF-tutkinnot yleisen jatko-opintokelpoisuuden?
Kyllä antavat. Lain mukaan International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto sekä Eurooppa-koulujen eurooppalainen ylioppilastutkinto tuottavat samat oikeudet kuin ylioppilastutkinto.

Millaisiin jatko-opintoihin pelkällä lukion oppimäärällä voi hakea?
Lukion oppimäärän suorittaminen ilman ylioppilastutkintoa antaa kelpoisuuden hakeutua ammattikorkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen.

Tutkintomaksut

Onko ylioppilastutkinto maksullinen?

Kyllä on. Kokelaalta voidaan periä maksuja ylioppilastutkintoon osallistumisesta.

Paljonko tutkintomaksut ovat?

Ylioppilastutkinnon tutkintomaksut jaetaan tutkintokertakohtaiseen perusmaksuun (14 euroa) sekä koekohtaiseen maksuun (28 euroa).

Esimerkki 1. Kokelas suorittaa ylioppilastutkintoon vähintään vaadittavat neljä koetta yhdellä (kevät tai syksy) tutkintokerralla. Tällöin hänen tutkintomaksunsa ovat 14 euroa + 4*28 euroa = 126 euroa.

Esimerkki 2. Kokelas suorittaa ylioppilastutkintoonsa kuusi koetta kahden tutkintokerran aikana (syksy ja kevät). Tällöin hänen tutkintomaksunsa ovat 2*14 euroa + 6*28 euroa = 196 euroa.

Maksaako oikaisuvaatimus?

Kyllä maksaa. Tarkistusarvostelu maksaa 50 euroa tarkistettua koetta kohden. Maksu on suoritettava ennen kuin tarkistus voidaan suorittaa. Mikäli tarkistusarvostelussa kokelaan arvosana nousee, saa hän tarkistusmaksun takaisin.

Yhdistelmätutkinnot

Mikä on yhdistelmätutkinto?
Yhdistelmätutkinto ei ole virallisesti oma tutkintonsa, vaan sillä tarkoitetaan mahdollisuutta suorittaa ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Yhdistelmätutkinnoista puhutaan yleensä kaksoistutkintoina tai kolmoistutkintoina.

Mikä on kolmoistutkinto?
Kolmoistutkinto ei ole virallisesti oma tutkintonsa, vaan sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon sekä lukion koko oppimäärään. Opiskelija saa siten ylioppilastodistuksen lisäksi lukion päättötodistuksen.

Ylioppilastutkinnon arviointi ja muutoksenhaku

Voiko tarkistusarvostelusta saatuun päätökseen hakea muutosta valittamalla?
Ei voi. Lain mukaan tarkistusarvostelun tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Maksaako tarkistusarvostelun pyytäminen?
Kyllä maksaa. Tarkistusarvostelu maksaa 50 euroa tarkistettua koetta kohden. Maksu on suoritettava ennen kuin tarkistus voidaan suorittaa. Mikäli tarkistusarvostelussa kokelaan arvosana nousee, saa hän tarkistusmaksun takaisin.

Voiko ylioppilaskokeen arvosteluun hakea tarkistusta?
Kyllä voi. Lain mukaan ylioppilastutkintolautakunnan tekemään arvostelupäätökseen saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa.

Ylioppilastutkintolautakunta määrää oikaisuvaatimuksen käsittelijöiksi vähintään kaksi arvostelijaa, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koevastausta.

Lue lisää oikaisuvaatimuksesta ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Mistä voi saada tietoa ylioppilaskoetehtävien oikeista vastauksista?
Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee luonnehdinnan kunkin kokeen tehtävien hyvän vastauksen piirteistä. Luonnehdinnat julkaistaan lautakunnan sivuilla koepäivänä.

Millä perusteella kokelaan arvostelua voidaan höllentää?
Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt sairaus, vamma tai muu niihin rinnastettava erityisen painava peruste, eikä 9 §:ssä tarkoitettujen erityisjärjestelyjen voida katsoa olevan riittäviä turvaamaan kokelaan edellytykset suorittaa koe yhtäläisesti muihin kokelaisiin nähden, Ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Lisätietoja Ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä määräyksissä.

Miten ylioppilaskoe arvostellaan?
Lain mukaan koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukiokoulutusta järjestävän oppilaitoksen asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunta. Jos koulutuksen järjestäjä ei pysty osoittamaan kyseisen oppiaineen opettajaa, joka voisi arvostella suorituksen, alustava arvostelu tehdään Ylioppilastutkintolautakunnassa.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Milloin ylioppilastutkintotodistus voidaan antaa?
Lukio-opiskelijalle voidaan antaa todistus ylioppilastutkinnosta hänen läpäistyään tutkinnon pakolliset kokeet sekä suoritettuaan lukion oppimäärään. Lain mukaan ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on laissa säädetyllä tavalla suorittanut tutkinnon. Muulle ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle annetaan todistus kokeen suorittamisesta.

Voiko muu henkilö kuin lukio-opiskelija osallistua ylioppilastutkintoon?
Kyllä voi. Lain mukaan ylioppilastutkinnon saa lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavan lisäksi suorittaa henkilö, joka on aiemmin suorittanut:

1) lukiokoulutuksen oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon

3) muun perusopetuksen oppimäärälle tai sitä vastaavalle aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan vähintään kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot sekä Ylioppilastutkintolautakunnan määräämät lisäopinnot.

Voiko ylioppilaskoetta uusia?
Kyllä voi. Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

Milloin lukio-opiskelija voi osallistua tietyn oppiaineen ylioppilaskokeeseen?
Lain mukaan lukio-opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen vasta sitten, kun hän on suorittanut pakolliset opinnot aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.

Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole pakollisia opintoja, opiskeltuaan kaksi kurssia (neljä opintopistettä) oppiaineen opintoja.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua  kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia (kuusi opintopistettä) oppiaineen opintoja.

Voiko ylioppilaskokeita suorittaa eri tutkintokerroille?
Kyllä voi. Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa hajautetusti, mutta lain mukaan se on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.

Kokelas, joka on osallistunut vähintään yhteen tutkintokertaan ja sairastumisen, ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun niihin rinnastettavan painavan syyn vuoksi on estynyt osallistumasta tutkintokerran kokeisiin, voi kuitenkin jatkaa tutkinnon suorittamista enimmäisajan päättymistä välittömästi seuraavana tutkintokertana.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi tutkinnon ollessa kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta.

Millä perusteilla kokelaan koejärjestelyt voidaan toteuttaa poikkeavasti?
Kokelas, joka on sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta ylioppilastutkinnon kokeita samalla tavalla kuin muut kokelaat, voi suorittaa kokeen poikkeavasti.

Lue lisää erityisjärjestelyihin liittyen ylioppilastutkintolautakunnan määräyksistä ja ohjeista.

Onko ylioppilastutkinnon järjestelyistä olemassa yleisiä määräyksiä tai ohjeita?
Kyllä on. Lue lisää ylioppilastutkintolautakunnan määräyksistä ja ohjeista.

Milloin ylioppilastutkinto järjestetään?
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn tutkintokertoina, yhtä aikaa kaikissa lukioissa.

Mitä kokeita ylioppilastutkintoon kuuluu?
Vanha laki:

Ylioppilastutkintoon kuuluu tällä hetkellä vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

Tutkinnon suorittamisen viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon tämän mukaisesti.

Uusi laki:

Jatkossa ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Uuden lain muutokset koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia.

Voiko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossa?
Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa on sovittava tutkinnon suorittamisesta.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Saako koesuorituksen itselleen takaisin?
Kokelas voi nähdä oman koesuorituksensa tulosten saapumisen jälkeen Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa.

Kokelas voi myös mennä katsomaan koesuoritustaan ja siihen mahdollisesti tehtyjä arvostelumerkintöjä lautakunnan kansliaan ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa. Näin varmistetaan, ettei alkuperäistä suoritusta muuteta näyttämisen aikana. Paperisia koesuorituksia voi mennä katsomaan lautakunnan kansliaan 1,5 vuoden kuluessa kyseisestä tutkintokerrasta.

Voit ottaa yhteyttä kansliaan sähköpostitse lautakunta@ylioppilastutkinto.fi tai puhelimitse 0295 338 200. Koesuorituksen katsominen on maksutonta.

Kokelas voi tilata kopion tai tulosteen koesuorituksestaan Todistusten ja koesuoritusten tilaukset -osiosta lautakunnan verkkosivuilta. Koesuorituskopio tai -tuloste on maksullinen.

Kokelas voi saada kevään tutkinnon suorituksen nähtäväkseen tai kopion siitä aikaisintaan 20. kesäkuuta ja syksyn tutkinnon suorituksen aikaisintaan 20. joulukuuta.

Digitaaliset koesuoritukset säilytetään pysyvästi. Paperisia koesuorituksia säilytetään 1,5 vuotta sen jälkeen, kun kyseinen tutkintokerta on saatu päätökseen. Tämän ajan jälkeen suoritukset hävitetään.

Millainen rangaistus seuraa vilpistä, vilpin yrityksestä, vilpissä avustamisesta tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta?
Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

Voiko suorittaa uusia kokeita vaikka on jo ylioppilas?
Voi! Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Tutkinnon suorittanut henkilö voi myös uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

Lisäksi voit täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly tutkintoosi, ja sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin suorittamaasi tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet.

Miten toimitaan hätätilanteessa ylioppilaskirjoitusten aikana?
YTL:n yleisissä ohjeissa ja määräyksissä ei ole mainintaa kokeen keskeytymisestä palohälytyksen tai muun hätätilanteen vuoksi, mutta kielten kokeiden osalta ohjeistetaan seuraavasti ja voidaankin olettaa ohjeiden koskevan myös muita aineita:

“Mahdollisen yllättävän tilanteen, esimerkiksi palohälytyksen, varalta lukiolla tulee olla pelastussuunnitelma. Siihen tulisi kuulua myös varautuminen ylioppilastutkinnon kokeiden aikana mahdollisesti sattuvaan vaaratilanteeseen. Ainakin seuraavat asiat on tarpeen ottaa huomioon pelastussuunnitelmassa:

1) poistuminen ja kokoontumispaikka

2) varatila kokeen jatkamista varten

3) tehtävä- ja suorituspapereiden siirtäminen varatilaan

4) sen varmistaminen, että kokelaat eivät keskustele keskenään

5) yhteydenpito ylioppilastutkintolautakuntaan

6) kokeen keskeytymisen ja uudelleen aloittamisen ajankohtien kirjaaminen

7) eväshuolto

8) tilanteen jälkiraportointi ylioppilastutkintolautakuntaan.”

Tarkempaa tieto voit saada lukiosi rehtorilta.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Millaista laitetta sähköinen koe edellyttää?
Lue tarkemmat tietokonetta koskevat ohjeet.

Tarjotaanko kokelaille laitteet sähköisten kokeiden suorittamiseen?
Ylioppilastutkintolautakunta ei tarjoa kokelaille sähköisen kokeen suorittamiseen vaadittavaa päätelaitetta, vaan jokaisen kokelaan on vastattava itse laitteen hankinnasta. Kokelaalla tulee olla mukanaan kokeeseen tarvittavat välineet: lautakunnan ohjeiden mukainen kannettava tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kone voi olla kokelaan oma tai lainattu.

Voiko koejärjestelmän käyttöä harjoitella?
Voi, Abitilla. Tarkemmat ohjeet Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Ylioppilastutkintolautakunta

Keistä ylioppilastutkintolautakunta koostuu?
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Jäsenet edustavat ylioppilastutkinnon eri oppiaineita. Lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Patrik Scheinin. Lautakunnan jäseniä avustaa laadinta- ja arvostelutyössä noin 330 apujäsentä.

Tutkinnon teknisestä toimeenpanosta huolehtii lautakunnan kanslia, jossa työskentelee noin 20 virkamiestä. Lautakunnan kanslian pääsihteerinä toimii Tiina Tähkä. Kanslian yhteystiedot löydät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Mikä on ylioppilastutkintolautakunta?
Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Se antaa myös määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta. Se myös kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen

Milloin ylioppilastutkintoon pitää viimeistään ilmoittautua?
Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukiosi antamia määräaikoja. Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 5.6. ja kevään tutkintoon viimeistään 23.11. Jos olet osallistunut syksyn tutkintoon, voit kuitenkin ilmoittautua kevään tutkintoon vielä rehtorin ilmoittamaan määräaikaan mennessä, viimeistään 1.12.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen perua?
Ilmoittautumisajan päättymispäivään asti ilmoittautumisen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella koulun rehtorille. Tämä on tehtävä viimeistään 5.6. ja kevään tutkintoon viimeistään 23.11. (1.12., jos olet osallistunut syksyn tutkintoon).

Ilmoittautuminen on sitova, joten määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit erityisen painavasta syystä hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi syksyn tutkintoon.

Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esimerkiksi lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?
Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumiseen sisältyviin tietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?
Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelas voi lähettää lautakuntaan hakemuksen, josta tulee selvitä, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

Voiko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossa?
Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa on sovittava tutkinnon suorittamisesta.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.