Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

(Päivitetty 3.9.2021)

Milloin ylioppilastutkintotodistus voidaan antaa?
Lukio-opiskelijalle voidaan antaa todistus ylioppilastutkinnosta hänen läpäistyään tutkinnon pakolliset kokeet sekä suoritettuaan lukion oppimäärän, vastaavan ulkomaisen koulutuksen, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon taikka muun perusopetuksen tai sitä vastaavan kahden vuoden pituisen ammatillisen tutkinnon sekä Ylioppilastutkintolautakunnan määräämät lisäopinnot.

Ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on laissa säädetyllä tavalla suorittanut tutkinnon. Muulle ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle annetaan todistus kokeen suorittamisesta.

Voiko muu henkilö kuin lukio-opiskelija osallistua ylioppilastutkintoon?
Kyllä voi. Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavan henkilön lisäksi ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan ylioppilastutkinnon saa suorittaa myös henkilö, joka on aiemmin suorittanut:

1) lukiokoulutuksen oppimäärän tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon

3) muun perusopetuksen oppimäärälle tai sitä vastaavalle aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan vähintään kaksivuotisen ammatillisen tutkinnon tai sitä vastaavat opinnot sekä Ylioppilastutkintolautakunnan määräämät lisäopinnot.

Voiko ylioppilaskokeita suorittaa eri tutkintokerroille?
Kyllä voi. Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa hajautetusti, mutta ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan se on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.

Kokelas, joka on osallistunut vähintään yhteen tutkintokertaan ja sairastumisen, ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun niihin rinnastettavan painavan syyn vuoksi on estynyt osallistumasta tutkintokerran kokeisiin, voi kuitenkin jatkaa tutkinnon suorittamista enimmäisajan päättymistä välittömästi seuraavana tutkintokertana.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi tutkinnon ollessa kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta. Hakemus tutkinnon suorittamisen uudelleen aloittamisesta tulee toimittaa oman lukion rehtorille, joka lähettää hakemuksen ja hakemusta koskevan lausuntonsa Ylioppilaslautakunnalle.

Millä perusteilla kokelaan koejärjestelyt voidaan toteuttaa poikkeavasti?

Kokelas, joka on sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta ylioppilastutkinnon kokeita samalla tavalla kuin muut kokelaat, voi suorittaa kokeen poikkeavasti.

Erityisjärjestelyt kuitenkin edellyttävät hakemusta, joka tulee tehdä hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita. Jos sinulla on pysyviä esteitä, kannattaa hakemus tehdä jo lukio-opintojen alkuvaiheessa. Hakemus kannattaa tehdä yhdessä oman lukion rehtorin kanssa.

Lue lisää erityisjärjestelyihin liittyen Ylioppilastutkintolautakunnan määräyksistä ja ohjeista.

Onko ylioppilastutkinnon järjestelyistä olemassa yleisiä määräyksiä tai ohjeita?
Kyllä on. Lue lisää Ylioppilastutkintolautakunnan määräyksistä ja ohjeista.

Milloin ylioppilastutkinto järjestetään?
Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn tutkintokertoina, yhtä aikaa kaikissa lukioissa.

Mitä kokeita ylioppilastutkintoon kuuluu?
Jos olet aloittanut ylioppilastutkinnon suorittamisen syksyllä 2021 tai aiemmin, sovelletaan sinuun vanhaa ylioppilastutkintoa koskevaa lainsäädäntöä. 

Tällöin ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe.

Jos aloitat ylioppilastutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, sovelletaan tapauksessasi uutta lainsäädäntöä. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. 

Jatkossa ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Voiko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossa?
Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, tutkinnon suorittamisesta vieraassa lukiossa on sovittava oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Voiko suorittaa uusia kokeita vaikka on jo ylioppilas?
Voi! Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Tutkinnon suorittanut henkilö voi myös uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

Lisäksi voit täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly tutkintoosi, ja sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin suorittamaasi tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet.

Miten toimitaan hätätilanteessa ylioppilaskirjoitusten aikana?
Ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä ohjeissa ja määräyksissä ei ole mainintaa kokeen keskeytymisestä palohälytyksen tai muun hätätilanteen vuoksi, mutta kielten kokeiden osalta ohjeistetaan seuraavasti ja voidaankin olettaa ohjeiden koskevan myös muita aineita:

“Mahdollisen yllättävän tilanteen, esimerkiksi palohälytyksen, varalta lukiolla tulee olla pelastussuunnitelma. Siihen tulisi kuulua myös varautuminen ylioppilastutkinnon kokeiden aikana mahdollisesti sattuvaan vaaratilanteeseen. Ainakin seuraavat asiat on tarpeen ottaa huomioon pelastussuunnitelmassa:

  1. poistuminen ja kokoontumispaikka
  2. varatila kokeen jatkamista varten
  3. tehtävä- ja suorituspapereiden siirtäminen varatilaan
  4. sen varmistaminen, että kokelaat eivät keskustele keskenään
  5. yhteydenpito Ylioppilastutkintolautakuntaan
  6. kokeen keskeytymisen ja uudelleen aloittamisen ajankohtien kirjaaminen
  7. eväshuolto
  8. tilanteen jälkiraportointi Ylioppilastutkintolautakuntaan.”

Tarkempaa tietoa voit saada lukiosi rehtorilta.

Ylioppilaskokeen suorittaminen

(Päivitetty 3.9.2021)

Milloin lukio-opiskelija voi osallistua tietyn oppiaineen ylioppilaskokeeseen?
Ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan lukio-opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen vasta sitten, kun hän on suorittanut pakolliset opinnot aineessa, jonka kokeeseen hän osallistuu.

Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua reaaliaineen kokeeseen aineessa, jossa ei ole pakollisia opintoja, opiskeltuaan kaksi kurssia tai neljä opintopistettä oppiaineen opintoja.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia opintoja, lukiokoulutuksen oppimäärää suorittava voi osallistua  kokeeseen opiskeltuaan kolme kurssia tai kuusi opintopistettä oppiaineen opintoja.

Mitä saan ottaa mukaani ylioppilaskokeeseen?
Ylioppilaskokeeseen osallistuva opiskelija voi halutessaan tuoda koetilaan muistiinpanojen ja luonnosten tekemistä varten tavanomaisia välineitä, kuten kyniä, viivoittimia, harppeja ja niin edelleen. 

Ylioppilastutkintolautakunnan koesuoritusta heikentävän syyn määräysten perusteella kokelas saa tuoda kirjoituksiin myös resepti- ja käsikauppalääkkeitä sekä sairauden hoidossa välttämättömiä välineitä. Myös omat kuukautissuojien voidaan katsoa rinnastuvan tällaisiin terveydellisiin tuotteisiin, jotka ovat sallittuja.

Kokelas ei saa itse tuoda mukanaan koetilaan mitään papereita, nenäliinoja tai eväskääreitä. Lisäksi kiellettyjä ovat matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet, kuten älykellot. 

Kokeisiin ei saa tuoda muita kuin lautakunnan hyväksymiä apuvälineitä. Kokeissa sallitut apuvälineet, kuten sanakirjat, on määritelty näissä määräyksissä, koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevissa määräyksissä ja lautakunnan antamissa koekohtaisissa määräyksissä. Lautakunta voi tutkintokertakohtaisesti erikseen antaa tarkempia ohjeita kokeissa sallituista tai kielletyistä välineistä ja varusteista. 

Saako koesuorituksen itselleen takaisin?
Kokelas voi nähdä oman koesuorituksensa tulosten saapumisen jälkeen Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa. Myös alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla on oikeus tarkastella koesuoritusta. 

Kokelas voi myös mennä katsomaan koesuoritustaan ja siihen mahdollisesti tehtyjä arvostelumerkintöjä lautakunnan kansliaan ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa. Näin varmistetaan, ettei alkuperäistä suoritusta muuteta näyttämisen aikana.

Voit ottaa yhteyttä kansliaan sähköpostitse lautakunta@ylioppilastutkinto.fi tai puhelimitse 0295 338 200. Koesuorituksen katsominen on maksutonta.

Kokelas voi tilata kopion tai tulosteen koesuorituksestaan Todistusten ja koesuoritusten tilaukset -osiosta Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. Koesuorituskopio tai -tuloste on maksullinen. Todistustilaukset postite

Kokelas voi saada kevään tutkinnon suorituksen nähtäväkseen tai kopion siitä aikaisintaan 20. kesäkuuta ja syksyn tutkinnon suorituksen aikaisintaan 20. joulukuuta.

Digitaaliset koesuoritukset säilytetään pysyvästi. Paperisten koesuoritusten säilytysaika on päättynyt eikä niitä voi mennä enää tarkastelemaan lautakunnan kansliaan, eikä niistä ole enää mahdollista tilata kopioita. 

Huomaathan, että toistaiseksi koesuorituksia ei pääse katsomaan lautakunnan kansliaan koronavirustilanteen takia.

Millainen rangaistus seuraa vilpistä, vilpin yrityksestä, vilpissä avustamisesta tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta?
Kokelas, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, menettää oikeutensa osallistua kokeisiin kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

Voiko ylioppilaskoetta uusia?
Kyllä voi. Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Tutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla on oikeus uusia hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

(Päivitetty 9.8.2021)

Millaista laitetta sähköinen koe edellyttää?
Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ohjeistuksen sähköisen kokeen edellyttämistä vaatimuksista. Voit lukea tarkemmat tietokonetta koskevat ohjeet Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Tarjotaanko kokelaille laitteet sähköisten kokeiden suorittamiseen?
Ylioppilastutkintolautakunta ei tarjoa kokelaille sähköisen kokeen suorittamiseen vaadittavaa päätelaitetta, vaan jokaisen kokelaan on vastattava itse laitteen hankinnasta. Kokelaalla tulee olla mukanaan kokeeseen tarvittavat välineet: lautakunnan ohjeiden mukainen kannettava tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kone voi olla kokelaan oma tai lainattu.

Voiko koejärjestelmän käyttöä harjoitella?
Voi, Abitilla (ks. abitti.fi). Tarkemmat ohjeet koejärjestelmän käytön harjoitteluun voit lukea Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen

(Päivitetty 9.8.2021)

Milloin ylioppilastutkintoon pitää viimeistään ilmoittautua?
Ilmoittautuessasi ylioppilastutkintoon noudata lukiosi antamia määräaikoja. Ylioppilastutkintolautakunnan antamien yleisten määräysten ja ohjeiden mukaan syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 5.6. ja kevään tutkintoon viimeistään 1.12. Lukiosi voi kuitenkin pyytää kokelaita ilmoittautumaan aikaisempaan ajankohtaan mennessä, jotta ilmoittautumiset ehditään käsitellä lukiossa. Lukion tulee kuitenkin ottaa vastaan ilmoittautumisia lautakunnan määräämään päivään saakka.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen perua?
Voit peruuttaa ilmoittautumisen ylioppilaskokeeseen  kirjallisella ilmoituksella lukiosi rehtorille ilmoittautumisajan päättymispäivään mennessä. Tämä on tehtävä syksyn tutkintokerralle viimeistään 5.6. ja kevään tutkintokerralle viimeistään 1.12.

Ilmoittautuminen on sitova, joten määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen mitätöinnin lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esimerkiksi lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?
Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumiseen sisältyviin tietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?
Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelas voi lähettää lautakuntaan hakemuksen, josta tulee selvitä, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

Voiko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossa?
Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa on sovittava tutkinnon suorittamisesta.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Tutkintomaksut

(Päivitetty 16.7.2021)

Onko ylioppilastutkinto maksullinen?
Kyllä on, jos olet aloittanut lukion aikaisemmin kuin syksyllä 2021. Kokelaalta voidaan periä maksuja ylioppilastutkintoon osallistumisesta.

Oppivelvollisuuden laajeneminen ja maksuttoman toisen asteen voimaantulo kuitenkin vaikuttaa ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin. Maksuttomuus koskee ensimmäisenä niitä opiskelijoita, jotka siirtyvät lukioon suoraan perusopetuksesta syksyllä 2021. Maksuttomuus laajenee tämän jälkeen vuosiluokka kerrallaan. 

Jatkossa kokelaat voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, saa hän uusia kokeen ilman maksua muutamin poikkeuksin. Lisäksi kokelaan suorittaessa enemmän kuin viisi koetta, peritään maksu kaikista seuraavista kokeista.

Jos opiskelija etenee eri tahdissa kuin oma ikäluokkansa tai hänen opintopolkunsa on epätyypillinen, opiskelijan oikeus maksuttomaan kokeiden suorittamiseen pitää tarkistaa opiskelutietojen ja lainsäädännön perusteella.

Paljonko tutkintomaksut ovat?
Ylioppilastutkinnon tutkintomaksut (ks. YTL:n sivut) ennen vuotta 2021 lukion aloittaneiden osalta jaetaan tutkintokertakohtaiseen perusmaksuun (14 euroa) sekä koekohtaiseen maksuun (28 euroa).

Esimerkki 1. Kokelas suorittaa ylioppilastutkintoon vähintään vaadittavat neljä koetta yhdellä (kevät tai syksy) tutkintokerralla. Tällöin hänen tutkintomaksunsa ovat 14 euroa + 4*28 euroa = 126 euroa.

Esimerkki 2. Kokelas suorittaa ylioppilastutkintoonsa kuusi koetta kahden tutkintokerran aikana (syksy ja kevät). Tällöin hänen tutkintomaksunsa ovat 2*14 euroa + 6*28 euroa = 196 euroa.

Maksaako oikaisuvaatimus?
Kyllä maksaa. Ylioppilaskokeen tarkistusarvostelu maksaa 50 euroa (ks. YTL:n sivut) uudelleen tarkistettua koetta kohden. Maksu on suoritettava ennen kuin tarkistus voidaan suorittaa. Mikäli tarkistusarvostelussa kokelaan arvosana nousee, saa hän tarkistusmaksun takaisin.

Ylioppilastutkinnon arviointi ja muutoksenhaku

(Päivitetty 9.8.2021)

Miten ylioppilaskoe arvostellaan?
Ylioppilaskokeiden arvostelusta säädetään laissa ylioppilastutkinnosta. Lain mukaan koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukiokoulutusta järjestävän oppilaitoksen asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti Ylioppilastutkintolautakunta. Jos koulutuksen järjestäjä ei pysty osoittamaan kyseisen oppiaineen opettajaa, joka voisi arvostella suorituksen, alustava arvostelu tehdään Ylioppilastutkintolautakunnassa.

Voinko nähdä oman kokeen arvostelun?
Kokelaalla ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta kokelaan koesuoritukseen. Heille on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun koesuoritukseen.

Kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku-verkkopalvelussa.

Millä perusteella kokelaan arvostelua voidaan höllentää?
Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt sairaus, vamma tai muu niihin rinnastettava erityisen painava peruste, eikä 9 §:ssä tarkoitettujen erityisjärjestelyjen voida katsoa olevan riittäviä turvaamaan kokelaan edellytykset suorittaa koe yhtäläisesti muihin kokelaisiin nähden, Ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Lisätietoja koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta arvostelussa voit lukea Ylioppilastutkintolautakunnan yleisistä määräyksistä.

Voiko ylioppilaskokeen arvosteluun hakea tarkistusta?
Kyllä voi. Ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan tekemään arvostelupäätökseen saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua oikaisumenettelyssä.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa.

Ylioppilastutkintolautakunta määrää oikaisuvaatimuksen käsittelijöiksi vähintään kaksi arvostelijaa, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koevastausta.

Lue lisää oikaisuvaatimuksesta Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Maksaako tarkistusarvostelun pyytäminen?
Kyllä maksaa. Tarkistusarvostelu maksaa 50 euroa tarkistettua koetta kohden (ks. YTL:n sivu). Maksu on suoritettava ennen kuin tarkistus voidaan suorittaa. Mikäli tarkistusarvostelussa kokelaan arvosana nousee, saa hän tarkistusmaksun takaisin.

Voiko tarkistusarvostelusta saatuun päätökseen hakea muutosta valittamalla?
Ei voi. Ylioppilastutkinnosta annetun lain mukaan tarkistusarvostelun tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Mistä voi saada tietoa ylioppilaskoetehtävien oikeista vastauksista?
Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee sivuillaan luonnehdinnan kunkin kokeen tehtävien hyvän vastauksen piirteistä. Luonnehdinnat julkaistaan koepäivänä kokeen jälkeen.

Koearvostelun perusteet muodostuvat hyvän vastauksen piirteistä ja Ylioppilastutkintolautakunnan antamista arvostelua koskevista koekohtaisista määräyksistä.

Ylioppilaskokeen uusinta

(Päivitetty 16.7.2021)

Montako kertaa ylioppilaskokeen voi uusia tutkinnon ollessa kesken?
Hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta! Jos kuitenkin sait hylätyn ja ylioppilastutkintosi on kesken, saat uusia kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

Montako kertaa ylioppilaskokeen voi uusia, kun tutkinto on suoritettu?
Rajoituksetta! Tämä muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin he ovat päässeet ylioppilaaksi ja sitä, onko koe hyväksytty vai hylätty.

Miten ilmoittaudun uusintaan?
Jos haluat uusia kokeen ylioppilastutkintosi suorittamisen jälkeen, kannattaa sinun ilmoittautua omaan vanhaan lukioosi hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen syksyn kokeisiin tapahtuu toukokuun lopussa ja kevään kokeisiin marraskuun puolessa välissä. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon. Lukiokoulutus on voinut myös siirtyä lähialueella esimerkiksi koulutuskuntayhtymän tai yhdistetyn kaupungin tai kunnan vastuulle. Jos koulutuksen järjestäjällä ei ole enää lukioita, uusija ilmoittautuu asuinpaikkaansa lähimpänä olevaan lukioon. 

Uusimisen käytännön järjestelyistä saa lisätietoja siitä lukiosta, johon on ilmoittautunut. Uusiminen ei välttämättä tapahdu tässä lukiossa, vaan suorituspaikka voi olla muissa tiloissa tai jossain muussa koulutuksen järjestäjän lukiossa tai toimipisteessä.

Kevään 2022 tutkintouudistus

(Päivitetty 3.9.2021)

Keitä uudistus koskee?
Keväällä 2022 voimaan tuleva ylioppilastutkintouudistus koskee niitä kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

Miten uusi tutkintorakenne eroaa vanhasta?
Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit kirjoittaa esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen sekä matematiikan kokeen, toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan kielen kokeen ja reaaliaineen kokeen.

Vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Lisäksi kokelas voi suorittaa samassa tutkintoaineessa eri oppimäärän kokeita, mutta nämä kokeet lasketaan suoritukseksi vain kerran.

Ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jossa voi kokeilla, millaiset koeyhdistelmät täyttävät nämä kriteerit. Pääset Tuleeko sinusta ylioppilas? -palveluun tästä.

Yhdistelmätutkinnot

(Päivitetty 16.7.2021)

Mikä on yhdistelmätutkinto?
Yhdistelmätutkinto ei ole virallisesti oma tutkintonsa, vaan sillä tarkoitetaan mahdollisuutta suorittaa ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Yhdistelmätutkinnoista puhutaan yleensä kaksoistutkintoina tai kolmoistutkintoina.

Mikä on kolmoistutkinto?
Kolmoistutkinto ei ole virallisesti oma tutkintonsa, vaan sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon sekä lukion koko oppimäärään. Opiskelija saa siten ylioppilastodistuksen lisäksi lukion päättötodistuksen.

Ylioppilastutkintolautakunta

(Päivitetty 16.7.2021)

Mikä on Ylioppilastutkintolautakunta?
Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Se antaa myös määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta. Se myös kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Keistä Ylioppilastutkintolautakunta koostuu?
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet edustavat ylioppilastutkinnon eri oppiaineita. Vuosina 2019–2021 lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Jari Lavonen. Lautakunnan jäsenien lisäksi lautakunnalle voidaan ottaa apujäseniä kokeiden laadinta- ja arvostelutyötä varten.

Tutkinnon teknisestä toimeenpanosta huolehtii lautakunnan kanslia, jossa työskentelee noin 20 virkamiestä. Lautakunnan kanslian pääsihteerinä toimii Tiina Tähkä. Kanslian yhteystiedot löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.