Toimeentulo

Koulumatkatuki

Voiko koulumatkatukea saada omalla kulkuneuvolla kulkemiseen?
Jos joukkoliikennettä tai koulukuljetusta ei ole käytettävissä opiskelija voi matkustaa kouluun itse valitsemallaan tavalla (esimerkiksi omaa autoa käyttäen).

Koulumatkatukea voidaan maksaa omalla kulkuneuvolla kulkemiseen myös seuraavissa tapauksissa:
– Julkisen liikenteen tai koulukuljetuksen jälkeen koulumatkaa jää vielä yhdensuuntaisesti yli 5 kilometriä
– Julkista liikennettä tai koulukuljetusta käyttäen edestakainen koulumatka kestää odotus- ja matkustusajaltaan keskimäärin yli 3 tuntia päivässä
– Koulumatka on vaikea tai rasittava (esim. vamman, sairauden tai päivittäisten lasten hoitojärjestelyiden takia)
– Julkista liikennettä tai koulukuljetusta voi käyttää vain enintään kuudella yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa
– Koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja kuukauden tai lukuvuoden aikana.

Jos opiskelija käyttää itse järjestettyä kulkutapaa, tuen määrä lasketaan koulumatkan pituuden ja opetus- ja kulttuuriministeriön säätämän koulumatkatuen laskentaperusteen mukaan.

Millaista koulumatkatukea joukkoliikennettä käyttävä saa?
Lain mukaan tuki oikeuttaa kuukauden ajalle saatavaan halvimpaan mahdolliseen lippuun. Oppilaitos antaa opiskelijalle ostotodistuksen, jolla lipun voi ostaa alennettuun hintaan.

Matkahuollon linja-autolla kuljettaessa ostotodistuksen tiedot tallennetaan koulumatkatukikortille lipunmyynnissä. Halvin lippu on yleensä 44 matkan koulumatkatukilippu tai 30 päivän opiskelijaseutulippu.

Junissa halvin vaihtoehto on 32 päivän koulumatkalippu. Kun opiskelija käyttää junaa, ostotodistus on esitettävä jokaisella lipunostokerralla.
Jos käytät Waltti-seutuliikennettä, Waltti-kortille ladataan 30 päivän opiskelijalippu. Seuraavilla latauskerroilla ostotodistusta ei tarvita.

Miten koulumatkatukea haetaan?
Tukea haetaan Kelalta joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) erikseen. Hakemus toimitetaan kuitenkin omaan oppilaitokseen.

Kela voi myöntää koulumatkatuen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty oppilaitokseen.

Milloin lukiolainen voi saada koulumatkatukea?
Päätoimisesti lukiossa opiskeleville voidaan maksaa koulumatkatukea, kun yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Poikkeuksena on Waltti-seutuliikenne, jossa lipun kuukausihinnan ei tarvitse ylittää 54 euroa. Opiskelijan oma maksuosuus koulumatkakustannuksista on enintään 43 euroa kuukaudessa.

Jotta koulumatkatukea voi saada, yhdensuuntaisia koulumatkoja tulee olla vähintään 7 viikossa. Tukea maksetaan vain kalenterikuukaudelta, tukeen oikeuttavan jakson tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kalenterikuukaudessa tulee olla tukeen oikeuttavia päiviä vähintään 18.

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset on määritelty laissa. Opiskelijalle myönnetään tukea ensisijaisesti matkoihin julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella.

Mitä on koulumatkatuki?
Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Koulumatkatuesta säädetään laissa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta.

Lisätietoa koulumatkatuesta saa Kelan sivuilta. Tuen määrää voi arvioida laskurilla.

Lapsilisä

Mitä on lapsilisä?
Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa. Tuki maksetaan vanhemmalle tai huoltajalle, jonka luona lapsi asuu. Lapsilisän määrä vaihtelee 95,75 eurosta 174,25 euroon riippuen perheen lapsiluvusta. Sitä maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 17 vuotta.

Opintotuki

Mitä on opintotuki?
Opiskelijat voivat saada Kelasta tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Lisäksi Manner-Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Opintotukea voidaan maksaa päätoimisiin, vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin (pois lukien opinnot aikuislukiossa). Opintotuesta löytyy tarkemmin tietoa Kelan sivuilta.

Voiko lukiolainen saada opintotukea?
Yli 17-vuotias lukiolainen voi saada opintotukea, mikäli opinnot ovat päätoimisia, eivätkä vanhempien tai omat tulot leikkaa tukea pois. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään kymmenelle kurssille tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat ikä, asumismuoto, vanhempien tulot sekä siviilisääty. Kelan laskurilla voi arvioida mahdollisen opintotuen määrää.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Aiemmin opiskelijat ovat voineet saada asumislisää. Asumislisä säilyy toistaiseksi ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Lisätietoa yleisestä asumistuesta sekä opiskelijan asumislisästä löydät Kelan sivuilta.

Miten opintotukea haetaan?
Opintotukea haetaan Kelasta. Opintotukea voi ja kannattaa hakea heti, kun on saanut tiedon siitä, että on hyväksytty oppilaitokseen. Yksinkertaisinta on hakea opintotukea Kelan verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen ja postittaa tai palauttaa sen mihin tahansa Kelan toimistoon.

Lukiolaisen tulee täyttää toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu opintotukihakemus. Jos hakemukseen tarvitaan liitteitä, niistä saa luettelon asiointipalvelussa. Liitteet voi lähettää sähköisesti asiointipalvelun kautta. Liiteluettelossa on myös vastauslähetystunnus, jolla voi postittaa liitteet maksutta Kelaan. Opintotuen hakuohjeet löydät täältä.

Mikä on lukuvuoden tukikuukausien määrä?
Opintotukilain mukaan lukiokoulutuksessa opintotuki voidaan myöntää enintään yhdeksäksi tukikuukaudeksi lukuvuodessa. Asumistuen saaminen ei edellytä opiskelua eikä siinä huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja, mutta opintoraha huomioidaan tulona. Opintolainaa ei huomioida tulona. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen. Sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Voiko lukiolainen saada opintolainaa?
Pääsääntöisesti lukio-opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos hän saa opintorahaa. Takausta haetaan samalla kertaa muun opintotuen kanssa, tai sen voi hakea erikseen jälkeenpäin.

Vaikka opintorahaan ei oikeutta olisikaan, lainatakaus voidaan kuitenkin myöntää, jos lukiolainen on 18–19-vuotias, ei asu vanhempiensa luona eikä voi saada opintorahaa vanhempien tulojen perusteella. Tällöin vanhempien tulot eivät estä lainatakauksen saamista. Lainatakaus voidaan myös myöntää, jos vanhempien tulot ovat alle 61 000 euroa vuodessa ja lukiolainen on alle 17-vuotias, ei asu vanhempiensa luona, eikä voi saada opintorahaa, koska on oikeutettu lapsilisään.

Lue lisää opintolainasta Kelan sivuilta.

Mikä on asumistuen määrä?
Maksettavan asumistuen määrä vaihtelee asuinpaikan sekä ruokakunnan tulojen mukaan.

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Jos asut yksin vuokralla, asumismenoina huomioidaan asuinkunnasta riippuen enintään 344–508 e/kk. Asumistuki on enintään 80 % enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen.

Asumistuen määrään vaikuttavat myös ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvina tuloina. Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys on 300 e/kk. Löydät Kelan sivuilta tulojen alarajataulukot (tulojen määrä, joka ei pienennä asumistukea) ja tulojen ylärajataulukot (tulot, joilla asumistukea ei voi saada). Muista huomioida ansiotulovähennys ja se, että opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa (opintolaina ei ole). Opintorahasta ja muista sosiaalietuuksista ei tehdä ansiotulovähennystä, koska ne eivät ole palkkatuloa.

Voiko lukiolainen saada yleistä asumistukea?
Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Alle 18-vuotiaat itsenäisesti asuvat lukiolaiset (et asu vanhempasi luona), voivat saada yleistä asumistukea, jos saavat ansiotuloja, opintotukea tai muuta tukea. Tällöin opiskelijan tulee hakea ensin opintotukea. Jos opiskelijalle myönnetään opintoraha tai opintolainan valtiontakaus, voi tämän jälkeen hakea asumistukea.

Miten yleistä asumistukea haetaan?
Asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Yleistä asumistukea voi saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Vuokralla asuminen on todistettava vuokrasopimuksella.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Asumistuen määrää laskettaessa jokaisen henkilön tulot arvioidaan joko keskiarvotulona tai jatkuvina tuloina. Avo- ja aviopuolisot sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt kuuluvat aina samaan ruokakuntaan.

Vaikka kämppäkavereilla olisi erilliset vuokrasopimukset, kuuluvat he samaan ruokakuntaan, jos he vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan ovat yhdessä vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Voit arvioida opintotukesi ja yleisen asumistuen määrää Kelan laskurilla. Kelan ohjeet yleisen asumistuen hakemiseksi löydät täältä.

Kuinka suurta opintotukea lukio-opiskelija saa?
Opintotuen määrä vaihtelee opiskelijan iästä, asumismuodosta, vanhempien tuloista ja siviilisäädystä riippuen. Siksi oman opintotukensa suuruuden voi parhaiten selvittää Kelan laskurilla.

Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen?
Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa opintotukea voi nostaa. Tukeen vaikuttavia tuloja ovat:
– Veronalaiset ansio- ja pääomatulot
– Veronalaiset sosiaalietuudet (opintorahaa tai muuta Kelan opintotukea ei oteta tulona huomioon)
– Ulkomailta saadut tulot
– Toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat. (Ei opiskelijavaihtoa varten myönnetyt)

Vuosituloraja lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohti opiskelijalla voi olla tuloa 660 euroa ja jokaista tuetonta kuukautta kohti 1 970 euroa. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Esimerkiksi silloin, kun opiskelija nostaa tukea yhdeksän kuukautta, vuosituloraja on 11 850 euroa.

Jos tulot ylittävät vuositulorajan, opintotukea on maksettu liikaa ja sitä joudutaan perimään takaisin.

Tulot otetaan yleensä huomioon bruttona. Kela ei tutki tuloja, kun opintotukea haetaan, vaan opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että tulot pysyvät vuosittain sallituissa rajoissa.

Vuositulorajat voi tarkistaa Kelan asiointipalvelussa.

Rajoja voi arvioida myös opiskelijan omien tulojen laskureilla. Huhti-toukokuisin Kelan verkkopalvelussa on lisäksi käytettävissä vuositulojen ennakkotiedot, joiden perusteella mahdollisia tukikuukausien palautuksia voi tehdä.

Miten vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen?
Vanhempien tulot voivat pienentää lukio-opiskelijan opintorahan määrää tai estää sen myöntämisen kokonaan, jos hakija on alle 20-vuotias ja perheetön (ei avioliitossa tai elatusvelvollinen). Opintorahan määrää voidaan myös korottaa, jos vanhemmat ovat pienituloisia.

Vanhempien tulot voivat pienentää alle 18-vuotiaan, perheettömän lukio-opiskelijan asumislisän määrää tai estää sen saamisen. Yli 18-vuotiaan asumislisään ne eivät vaikuta.

Vanhempien tulot otetaan huomioon viimeksi toimitetun valtionverotuksen tietojen perusteella. Kela saa tiedot vanhempien tuloista suoraan verohallinnolta, joten niitä ei tarvitse erikseen selvittää Kelalle.

Jos vanhempien tulot ovat nykyään vähintään 20 prosenttia pienemmät kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, hakija voi ilmoittaa opintotukihakemuksessa vanhempiensa muuttuneet tulot ja opintotuki voidaan myöntää niiden perusteella.