Hyvinvointi

Kouluruokailu

Kenellä on oikeus kouluruokailuun?
Lukiolain mukaan lukio-opiskelijalla on päätoimisissa opinnoissa oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Etäopetuksessa lukiolaisilla ei siis ole oikeutta kouluruokailuun.

Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä koulutuksessa opiskelijalla on lisäksi oikeus muuhun riittävään päivittäiseen ruokailuun.

Saako abiturientti lukulomalla kouluruokaa?
Mikäli abiturientilla ei lukulomalla ollessaan ole läsnäoloa edellyttäviä opintoja jäljellä, lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota kouluruokaa.

Käytännöt kuitenkin vaihtelevat ja kouluruokailusta voi yrittää sopia oppilaitoksen kanssa.

Opiskelijan tukipalvelut

Mitä opiskeluhuolto tarkoittaa?
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittelee opiskeluhuollon tarkoittavan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuolto on siis kattokäsite, joka pitää sisällään niin koulussa tapahtuvan opiskeluhuollon (psykologi- ja kuraattoripalvelut) kuin opiskeluterveydenhuollonkin (lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut).

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana on opiskelijan osallisuus, myönteinen vuorovaikutus sekä aikuistuvan nuoren itsenäistymisen tukeminen.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.

Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja.

Onko lukiolaisella oikeus opintopsykologin palveluihin?
Kyllä on. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lukio-opiskelijan on päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Henkilökohtaisen keskustelun tulee olla opiskelijalle mahdollista saman määräajan kuluessa myös silloin, jos sitä pyytää esimerkiksi huoltaja tai muu henkilö. Psykologipalvelujen järjestämisestä huolehtii opiskelijan kotipaikasta riippumatta se kunta, jonka alueella lukio sijaitsee.

Onko lukiolaisella oikeus koulukuraattorin palveluihin?
Kyllä on. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lukio-opiskelijan on päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Henkilökohtaiseen keskustelun tulee olla opiskelijalle mahdollista saman määräajan kuluessa myös silloin, jos sitä pyytää esimerkiksi huoltaja tai muu henkilö. Kuraattoripalvelujen järjestämisestä huolehtii opiskelijan kotipaikasta riippumatta se kunta, jonka alueella lukio sijaitsee.

Opiskeluterveydenhuolto

Tehdäänkö lukiolaisille terveystarkastuksia?
Valtioneuvoston asetuksen mukaan lukio-opiskelijoille kuuluu tehdä kaksi määräaikaista terveystarkastusta heidän opintojensa aikana. Ensimmäisenä opiskeluvuonna on tehtävä terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

Onko opiskeluterveydenhuolto maksullista?
Ei ole. Lain mukaan lukio-opiskelijalle opiskeluterveydenhuollossa järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut, hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet sekä opiskeluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset ovat maksuttomia.

Maksuja saa kuitenkin periä 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista.

Kuka on oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin?
Kaikki päivälukiossa opiskelevat lukiolaiset. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Mitä on lukiolaisen opiskeluterveydenhuolto?
Terveydenhuoltolain mukaan opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukio-opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti;

3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien;

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. (1.1.2021 alkaen: 4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto.)

Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Pitääkö terveydenhoitajalle varata aina aika etukäteen?
Ei pidä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.