Hyvinvointi

Kouluruokailu

Kenellä on oikeus kouluruokailuun?
Lain mukaan lukio-opiskelijalla on päätoimisissa opinnoissa oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä koulutuksessa opiskelijalla on lisäksi oikeus muuhun riittävään päivittäiseen ruokailuun.

Saako abiturientti lukulomalla kouluruokaa?
Mikäli abiturientilla ei lukulomalla ollessaan ole läsnäoloa edellyttämiä opintoja jäljellä, lain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota kouluruokaa.

Käytännöt kuitenkin vaihtelevat ja kouluruokailusta voi yrittää sopia oppilaitoksen kanssa.

Opiskelijan tukipalvelut

Mitä opiskeluhuolto tarkoittaa?
Lukiolaki määrittelee opiskeluhuollon tarkoittavan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuolto on siis kattokäsite, joka pitää sisällään niin koulussa tapahtuvan opiskeluhuollon kuin opiskeluterveydenhuollonkin.

Lukiolaki myös velvoittaa koulutuksen järjestäjän huolehtimaan siitä, että opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin.

Onko lukiolaisella oikeus opintopsykologin palveluihin?
Kyllä on. 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lukio-opiskelijan on päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Henkilökohtaiseen keskustelun tulee olla opiskelijalle mahdollista saman määräajan kuluessa myös silloin, jos sitä pyytää esimerkiksi huoltaja tai muu henkilö. Psykologipalvelujen järjestämisestä huolehtii opiskelijan kotipaikasta riippumatta se kunta, jonka alueella lukio sijaitsee.

Onko lukiolaisella oikeus koulukuraattorin palveluihin?
Kyllä on. 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lukio-opiskelijan on päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Henkilökohtaiseen keskustelun tulee olla opiskelijalle mahdollista saman määräajan kuluessa myös silloin, jos sitä pyytää esimerkiksi huoltaja tai muu henkilö. Kuraattoripalvelujen järjestämisestä huolehtii opiskelijan kotipaikasta riippumatta se kunta, jonka alueella lukio sijaitsee.

Opiskeluterveydenhuolto

Tehdäänkö lukiolaisille terveystarkastuksia?
Asetuksen mukaan lukio-opiskelijoille kuuluu tehdä kaksi määräaikaista terveystarkastusta heidän opintojensa aikana. Ensimmäisenä opiskeluvuonna on tehtävä terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.

Onko opiskeluterveydenhuolto maksullista?
Ei ole. Lain mukaan lukio-opiskelijalle opiskeluterveydenhuollossa järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut, hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet sekä opiskeluterveydenhuollon määräaikaiset terveystarkastukset ovat maksuttomia.

Maksuja saa kuitenkin periä 18 vuotta täyttäneille annetuista avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista.

Kuka on oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin?
Kaikki päivälukiossa opiskelevat lukiolaiset. Lain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Mitä on lukiolaisen opiskeluterveydenhuolto?
Lain mukaan opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:
1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukio-opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti;

3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien;

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen.

Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Pitääkö terveydenhoitajalle varata aina aika etukäteen?
Ei pidä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.