Perusasiat

Opiskelijakuntatoiminnan oppaan ensimmäisen osan tarkoitus on selkeyttää opiskelijakuntatoiminnassa usein käytettäviä termejä sekä opiskelijakunnan tehtäviä. Osion luettuasi sinulle on selvempää, miksi opiskelijakuntia on olemassa, mitä niissä tehdään, ja millainen asema opiskelijakunnalla ja sen hallituksella yleensä on oppilaitoksensa yhteisössä.

Sanastoa

Opiskelijakunta = oppilaitoksen opiskelijoista muodostuva kokonaisuus, vrt. ihmiskunta. Koko opiskelijakunnasta käytetään usein lyhennettä OPK.

Opiskelijakunnan hallitus = lukiolaissa velvoitettu elin, joka edustaa opiskelijakuntaa ja edistää sen toimintaa, opiskelijakunnan hallituksesta käytetään usein lyhennettä OPKH.

Yleiskokous = Opiskelijakunnan ylin päättävä elin, verrattavissa yhdistyksen vuosikokoukseen. Yleiskokouksessa yleensä valitaan uusi opiskelijakunnan hallitus ja päätetään suuntaviivat tulevalle vuodelle.

Opiskelijakuntatoiminnan perusteet

Mikä on opiskelijakunta?

Opiskelijakunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista, eli jokainen lukion opiskelija on osa opiskelijakuntaa.

Mikä on opiskelijakunnan hallitus?

Opiskelijakunnan hallitus puolestaan on opiskelijakunnan valitsema toimielin, joka edustaa kaikkia lukion opiskelijoita, järjestää tapahtumia, valvoo lukiolaisten etuja ja mielipiteiden huomiointia sekä luo lukioon yhteishenkeä.

Miksi opiskelijakunnan hallitus on olemassa?

Opiskelijakunnan hallitus on olemassa, koska usein lukion opiskelijakunta on niin laaja, ettei sen ole järkevää tehdä arkista toimintaa kokonaisuutena. Arkisen toiminnan toteuttamista varten on täten valittava opiskelijakunnan hallitus.

Mitä opiskelijakunnan hallitus tekee?

Opiskelijakunnan hallitus toteuttaa opiskelijakunnan toimintaa yleiskokouksien välillä. Konkreettinen tekeminen vaihtelee lukioiden välillä, mutta useimmiten hallitus järjestää tapahtumia, vaikuttaa lukion asioihin sekä on mukana kehittämässä lukiota.

Mitä lukiolaki määrittää opiskelijakunnista ja niiden hallituksista?

Lukiolain 33§ määrittelee, että opiskelijoita tulee osallistaa heitä koskevassa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa. Opiskelijoilla on myös oltava mahdollisuus vaikuttaa toimintaan sekä sen kehittämiseen. Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee myös turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. 

Keinoja, joilla lukio voi tukea opiskelijakunnan toimintaa: 

– Turvataan jatkuvuus ja mielekkyys tarjoamalla tilat opiskelijakunnan toimintaa varten

– Opettajat osoittavat esimerkillään opiskelijakuntatoiminnan merkityksen

– Opiskelijat ja opettajat kouluttautuvat opiskelijakunnan toiminnan kehittämiseksi

– Opiskelijakuntatoiminnasta on tarjotaan kurssisuositus

– Opiskelijoiden osallisuus on osana opetussuunnitelmaa ja huomioidaan koko lukion toimintakulttuurissa

Lisäksi lukiolaki määrittää opiskelijakunnan tehtäviä seuraavasti: Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.”