Opiskelijatoiminnan kehittäminen

Kun toiminnan peruspalikat ovat juurtuneet lukioon, voi toimintaa lähteä kehittämään entistäkin laajemmaksi ja kattavammaksi. Toimintaa voi kehittää esimerkiksi yhdellä alueella kerrallaan tai laajemmin kaikilla osa-alueilla käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Edunvalvonta

Edunvalvonta on yksi opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä. Yksinkertaisuudessaan edunvalvonta on opiskelijoiden etujen ajamista lukion sisällä. Edunvalvontaa voidaan tehdä todella monilla tavoilla, esimerkiksi opettajainkokouksissa, vastaamalla lausuntopyyntöihin, keskustelemalla koulun johdon kanssa tai paikallislehtiin lähetettävien mielipidekirjoituksien kautta. Keskiössä on kuitenkin aina opiskelijoille tärkeiden asioiden edistäminen edun ajaminen sekä ongelmatilanteiden ratkaisu. 

Lukiolaki velvoittaa opiskelijoiden kuulemiseen heitä koskevissa päätöksissä sekä varmistamaan että opiskelijat voivat vaikuttaa päätöksentekoon valmistelusta lähtien. Tätä kuitenkin noudatetaan lukioissa todella vaihtelevasti: joissain lukioissa opiskelijakunnalla ja opiskelijoilla on merkittävä asema päätöksenteossa, kun taas joissain lukioissa opiskelijoita ei kuulla lainkaan. Onkin hyvä vaatia oikeutta vaikuttaa asioissa, jotka koskettavat opiskelijoita.

Ensimmäinen askel vaikuttamisessa on faktojen tarkistaminen, aineiston keruu ja siihen perehtyminen, keskustelu asiaan perehtyneiden kanssa ja päätöksen aikataulun selvittäminen. Monien päätösten taustalla on taloudellinen paine: kannattaa siis selvittää myös summa, joista puhutaan. Tärkeää on myös tietää ketkä päätöksiä tekevät.

Vaikuttamista käynnistettäessä on hyvä hyödyntää mediaa. Varsinkin paikallismedia käsittelee ajankohtaisia ja moniin ihmisiin vaikuttavia aiheita levittäen samalla tietoa laajalle – lehtijuttuja lukemalla saakin usein arvokasta taustatietoa.

Kun faktat on tarkastettu ja asiaan perehdytty, seuraavaksi alkaa itse vaikuttaminen. Kannattaa pyrkiä luomaan keskustelua asiasta päättävien tahojen kanssa, jotka tekevät päätöksiä asiaan liittyen. Tällaisia ovat esimerkiksi rehtorit, kunnan- tai kaupunginvaltuutetut, sivistys-, koulu-, tai lukiotoimenjohtajat ja muut virkamiehet. Keskustelemalla aiheesta pystyy usein vaikuttamaan päätöksentekijän mielipiteisiin ja tuomaan esiin myös opiskelijoiden näkökulmaa päätöksentekoon. Päätöksentekijöihin voi myös olla yhteydessä sähköpostitse ja kertoa ajatuksistaan tätä kautta. Asian puolesta voi kerätä myös adressin, näin näyttäen päättäjille, että asia koskettaa ja kiinnostaa suurta määrää kuntalaisista.

Media on tärkeä paitsi tiedonhankinnassa myös välineenä oman kannan ja mielipiteiden esiin nostamiseksi. Median kautta vaikuttamisen keinoja on monia. Tavallisimpia ja käytetyimpiä ovat mielipidekirjoitukset, kannanotot, julkilausumat ja adressit. Usein lähettämällä opiskelijakunnan kannanoton tai yksityishenkilön mielipidekirjoituksen paikallismedian toimitukseen saa asiaansa eteenpäin ja tekstinsä julkaistuksi. Esimerkin kannanottoon löydät liitteistä.

Yritysyhteistyö

Yksi tavoista hankkia varoja opiskelijakunnan toiminnan toteuttamiseen on tehdä yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Tyypillisintä yhteistyötä on koulukuvausten järjestäminen, josta opiskelijakunta saa järjestelypalkkion jokaista kuvattua opiskelijaa kohden. Koulukuvaukset eivät ole kuitenkaan ainoa mahdollisuus. Lisäksi yhteistyötä voi tehdä lähes minkä tahansa yrityksen kanssa, oikeastaan yritysyhteistyössä ainoastaan taivas on rajana. 

Yhteistyöstä voi sopia esimerkiksi paikallisen kirjakaupan, autokoulun tai vaikka leipomon kanssa. Kirjakaupan kanssa opiskelijakunta voi järjestellä yhteistilauksen oppikirjoista lukion opiskelijoille, jolloin he saavat usein kirjat edullisemmin ja opiskelijakunta palkkion. Autokoulun kanssa opiskelijakunta voi sopia esimerkiksi, että lukion opiskelijat saavat alennusta autokoulusta ja opiskelijakunta pienen palkkion kyseisen autokoulun markkinoinnista. Leipomon kanssa opiskelijakunta voi sopia, että leipomo toimittaa tapahtumalle tai kahvitukseen tarjottavat halvemmalla tai jopa ilmaiseksi, vastineeksi opiskelijakunta markkinoi kyseistä leipomoa tapahtumalla tai kahvituksessa.

Aina yhteistyötä tehdessä on erittäin tärkeää tehdä kirjallinen sopimus, jossa yrityksen kanssa sovitaan minkä vastineeksi opiskelijakunta saa yritykseltä rahaa tai muita hyödykkeitä sekä muista yhteistyöhön liittyvistä yksityiskohdista, kuten päivämääristä tai yksinoikeudesta. Yritysyhteistyö toimii usein provisiopalkkiolla, eli mitä enemmän yhteistyö hyödyttää yritystä (hankkii sille asiakkaita), sitä enemmän opiskelijakunta saa rahaa. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat haluta rahojensa vastineeksi näkyvyyttä tai yksinoikeutta yhteistyöhön opiskelijakunnan kanssa. 

Viestintä

Opiskelijakunnan pääviestintäkanavana toimii usein jokin sosiaalisen median kanava, esimerkiksi Instagram. Tässä kanavassa voidaan viestiä opiskelijoille ajankohtaisista tapahtumista sekä opiskelijakunnan hallituksen kuulumisista. Viestintä onkin oleellista, jotta lukion opiskelijat löytävät opiskelijakunnan järjestämille tapahtumille ja kiinnostuvat opiskelijakuntatoiminnasta. 

Opiskelijakunnan viestinnän ei kuitenkaan tarvitse rajoittua ainoastaan tapahtumista tiedottamiseen. Opiskelijakunta voi järjestää erilaisia kampanjoita, esimerkiksi opiskelijoiden oikeuksiin liittyen tai esitellä toimijoitaan viestintäkanavissaan. Näin viestintää voidaan laajentaa ja tarjota opiskelijoille heitä hyödyttävää tietoa. 

Opiskelijakunnalle voi myös luoda viestinnällisen ilmeen eli yhtenäisen tyylin, jolla opiskelijakunta viestii kanavissaan. Näin lukion opiskelijat voivat tunnistaa opiskelijakunnan viestinnän helposti ja nopeasti. Viestinnälliseen ilmeeseen sisältyy usein tietty fontti ja väripaletti.

Nettisivut

Kun viestintä alkaa olemaan tuttua hommaa ja jos kiinnostusta suurempiin juttuihin löytyy, kannattaa miettiä hallituksen omien nettisivujen perustamista. Netistä löytyy monia palveluntarjoajia, joiden kautta saa tehtyä nettisivut jopa kokonaan ilmaiseksi tai pienen maksun avulla saa oman verkkotunnuksen (custom domain) käyttöönsä. Lähtökohtaisesti ilmaisversioilla pärjää aivan loistavasti. 

Sisällön kannalta nettisivut ovat loistava mahdollisuus, sillä perinteisten kirjoitusten lisäksi voi sivuille upottaa videoita ja muuta interaktiivista sisältöä. Hallitus voi myös miettiä sivua, jolla kerrotaan hallituksen jäsenistä ja heidän tehtävistään. Jos hallituksesta löytyy innokkaita kirjoittajia, voi nettisivuilla pitää myös opiskelijakunnan hallituksen blogia, johon voi kirjoittaa ajankohtaisista asioista. Mikä parasta, nettisivujen avulla voi helposti lisätä läpinäkyvyyttä, sillä kokouspöytäkirjat on helppo lisätä verkkosivuille kaikkien nähtäville.

Yhteistyö muiden lukioiden kanssa

Opiskelijakunta voi tehdä myös yhteistyötä muiden alueen lukioiden opiskelijakuntien kanssa. Yhdistämällä voimat toisten opiskelijakuntien kanssa, voi saavuttaa vielä suurempia asioita kuin yksin toimiessa. Usein lukioiden välisen yhteistyön esteenä on kuitenkin turha kilpailu ja yhteydenpidon puute.

Ensimmäinen askel yhteistyön aloittamiseen on selvittää läheisten lukioiden opiskelijakuntatoimijoiden yhteystiedot sekä olla yhteydessä heihin. Aluksi ei aina kannata tehdä todella suuria suunnitelmia, vaan esimerkiksi pyrkiä sopimaan yhteinen tapaaminen, jossa pääsette tutustumaan toisiinne ja miettimään yhdessä mitä yhteistyöllä voisi saavuttaa. Usein jo pelkkä aktiivinen yhteydenpito ja ajatusten vaihtaminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen, sekä avaa oven yhteistyön syventämiselle, kun sen aika tulee. 

Opiskelijakuntien välisen yhteistyön sydän onkin mahdollisuus yhdistää resurssit ja luoda suurempia asioita kuin yksin voisi järjestää. Tällaisia yhteisiä projekteja voivat olla esimerkiksi isommat yhteistapahtumat tai päättäjien tapaaminen, tai vaikka jonkinlaisen yhteisen kampanjan järjestäminen. Oleellista on kuitenkin pyrkiä tekemään projektia yhdessä kaikkien osallistuvien opiskelijakuntien kanssa ja pitää esimerkiksi yhteisiä suunnittelutapaamisia, jotta kaikki opiskelijakunnat kokevat projektin omakseen.

Kunnan tai kaupungin lukioiden yhteistyölle on erityistä tarvetta paikkakunnan sisäiseen päätöksentekoon vaikutettaessa. On huomattavasti vaikuttavampaa mikäli kaupungin lukiokoulutukseen kohdistuvia säästöjä vastustavat kaikki kaupungin lukiot yhdessä, kuin kaikki erillään hieman eri viesteillä. Tällaisten tilanteiden tullessa eteen ovat olemassa olevat verkostot lukioiden välillä erityisen tärkeitä, jotta tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti. Myös Suomen Lukiolaisten Liiton piirijärjestöltä voi pyytää tukea tällaisissa tilanteissa.