Ehdokkaat lukiolaisten puolella -vaalisivun rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Suomen Lukiolaisten Liiton Ehdokkaat lukiolaisten puolella -vaalisivun rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä
Suomen Lukiolaisten Liitto ry (0934094–1)
Töölönkatu 35 B, 00260 Helsinki

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Ville Koivisto
Jäsenyys- ja hallintoasiantuntija
ville.koivisto@lukio.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää Suomen Lukiolaisten Liiton Ehdokkaat lukiolaisten puolella -vaalisivulle tietojansa antaneiden eduskuntavaaliehdokkaiden tietoja.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Tietoja käytetään eduskuntavaaliehdokkaiden esittelyyn Lukiolaisten Liiton Ehdokkaat lukiolaisten puolella -vaalisivulla. Tietoja käytetään myös yhteydenpitoon tietonsa antaneisiin.

5. Rekisterissä käsiteltävät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • nimi
 • sähköposti (ei julkaista nettisivuilla)
 • kuva henkilöstä
 • sometili tai verkkosivu

6. Erityiset henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja henkilön puoluepoliittisesta kannasta.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme nimitiedot valituiksi tulleista eduskuntavaaliehdokkaista, jotka ovat allekirjoittaneet Ehdokkaat lukiolaisten puolella -vaalisivun. Muuten tiedot poistetaan, ja sivu lakkautetaan kuukauden kuluttua eduskuntavaalien vaalipäivästä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä, jota rekisterin tiedot koskevat, on oikeus

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Suomen Lukiolaisten Liiton käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun:
  • Tietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • Tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai yleisen edun kanssa
  • Henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoituksia varten, joihin ne alunperin kerättiin
 • Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • Saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Suomen Lukiolaisten Liitolle, Liitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi pyytämällä suoramarkkinoinnin lopettamista
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

10. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen

 • Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin

Suomen Lukiolaisten Liitto käyttää tarjoamiensa palvelujen tuottamiseksi alihankkijoita, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä Suomen Lukiolaisten Liiton lukuun. Tietoja ei luovuteta alihankkijoiden omaan käyttöön. Liiton käyttämiä alihankkijoita ovat:

 • Nettisivujen tarjoaja ja ylläpitäjä
 • Uutiskirjepalvelu
 • Pilvipalvelujen tarjoaja

11. Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Suomen Lukiolaisten Liitto on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvessä, joka on rekisteröity EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

12. Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Lukiolaisten Liiton järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä paperilla.

Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu.

13. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 10.02.2023.

14. Ota yhteyttä!

Jos tästä tietosuojaselosteesta tai muista tietosuoja-asioista herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! Yhteydenotot tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@lukio.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Tietosuojayhteyshenkilö
Suomen Lukiolaisten Liitto
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki