Arvontarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Yhdistys:
Suomen Lukiolaisten Liitto ry (myöhemmin tässä selosteessa “Liitto” tai “rekisterinpitäjä”)
Töölönkatu 35 B, 00260 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Ville Koivisto
Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri
ville.koivisto@lukio.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään sellaisten henkilöiden tietoja, jotka ovat osallistuneet Suomen Lukiolaisten Liiton järjestämään arvontaan.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Rekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen arvonnan suorittamista varten. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus siitä, että henkilön mahdollisesti voittaessa arvonnan Liitto ottaa häneen yhteyttä palkinnon toimittamista varten.

4. Käsiteltävät/rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Arvontaan liittyviä tietoja
  • esim. jos palkintovaihtoehtoja on useampia, tieto siitä, minkä palkinnon henkilö valitsee
 • Osoitetiedot tapauksissa, joissa palkinto on fyysisesti postitettava

5. Henkilötietojen säilytysaika
Arvontaan osallistuneiden tietoja säilytetään siihen asti, kunnes palkinto on toimitettu voittajalle. Voittajan/voittajien tiedot voidaan rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen säilyttää myös hieman pidempään, kuitenkin korkeintaan saman vuoden loppuun asti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan arvontaan osallistujilta itseltään. Tietoja ei käytetä kuin yhteen arvontaan, ellei toisin mainita. Rekisteri voi myös sisältää rekisterinpitäjän omia merkintöjä rekisteröidyistä.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Suomen Lukiolaisten Liiton käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun:
  • Tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai yleisen edun kanssa
  • Henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoituksia varten, joihin ne alunperin kerättiin
 • Saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Suomen Lukiolaisten Liitolle, Liitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi pyytämällä suoramarkkinoinnin lopettamista
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

8. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille rekisterinpitäjille vain siinä tapauksessa, että rekisteröity on henkilötietojensa antamisen yhteydessä tai jälkikäteen antanut siihen erillisen suostumuksen. Muulla rekisterinpitäjällä ei tässä yhteydessä tarkoiteta alihankkijaa, vaan tahoa, joka käyttää saamiaan henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Suomen Lukiolaisten Liitto voi käyttää henkilötietoja käsitteleviä alihankkijoita arvonnan toteuttamiseksi tai palkinnon toimittamiseksi. Osallistujan henkilötietoja voivat tietyissä tapauksissa käsitellä

 • Posti Oy
 • Palkinnon tarjoaja, esim. verkkokauppa tai muu yhteistyöyritys

9. Tietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Suomen Lukiolaisten Liitto on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Luottamushenkilörekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvessä, joka sijaitsee EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

10. Tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Lukiolaisten Liiton järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojen säilyttämistä paperilla vältetään.

Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 7.4.2020.

12. Ota yhteyttä!

Jos tästä tietosuojaselosteesta tai muista tietosuoja-asioista herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! Yhteydenotot tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@lukio.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Tietosuojayhteyshenkilö
Suomen Lukiolaisten Liitto
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki