SLL lausui tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

 

SLL lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Lain tarkoituksena on parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta, lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, tukee tutkintojen tunnustamista sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Viitekehyksessä jaoteltaisiin Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) lausuu kunnioittaen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä seuraavaa:

SLL on tyytyväinen siihen, että esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä etenee. SLL katsoo, että lakiesityksen tavoitteet koulutusjärjestelmän avoimuudesta ja vertailtavuudesta sekä liikkuvuuden edistämisestä ovat erinomaisia.

Lain tavoitteiden kuvaaminen huolellisesti on tärkeää myös väärinymmärrysten välttämiseksi: Lain tarkoituksena ei ole niputtaa yhteen eri koulutusmuotoja asteittain. Viitekehyksen on jätettävä edelleen tilaa jokaisen koulutusmuodon ominaispiirteiden vahvistamiselle.

SLL pitää kansallisen viitekehyksen kahdeksanportaisuutta ja sen kiinnittämistä eurooppalaiseen kontekstiin perusteltuna.

Viitekehyksen vaativuustasojen kuvaukset muodostavat luontevan jatkumon ja lukiokoulutuksen sijoittaminen tasolle neljä on perusteltua. SLL haluaa kuitenkin huomauttaa, että kuvauksia voi olla tulevaisuudessa tarpeen tarkastella yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän kehittyessä: esimerkiksi etenevä digitalisaatio voi muokata pedagogiikkaa ja osaamistavoitteita perustavanlaatuisesti.

 

 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@lukio.fi, 040 356 6082