Lukiota uudistetaan – lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle 19 sivua asiasta!

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liiton lausunto luonnoksesta uudeksi lukiolaiksi

Lausunnon keskeinen sisältö

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) pitää lukiolain uudistamista tarpeellisena ja on yleisellä tasolla tyytyväinen esitettyyn luonnokseen. Erityisen tyytyväinen SLL on opiskelijoiden tukipalvelujen sekä lukiokoulutuksen laadunvarmistuksen vahvistamiseen lakiesityksessä. Oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen tukevat opintoihin kiinnittymistä ja siirtymistä jatkokoulutukseen.

Toimivan laadunvarmistusjärjestelmän merkitys kasvaa, kun koulutuksen järjestäjän päätäntävaltaa opetuksen järjestämisessä lisätään. Nykyinen itsearviointivelvoite ei ole yksistään riittävä kehittämään lukiokoulutuksen laatukulttuuria. Luonnoksessa esitettyjen kirjausten lisäksi SLL esittää valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöönottoa systematisoimaan opiskelijoiden matalan kynnyksen osallisuus lukiokoulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Yleisesti SLL suhtautuu positiivisesti opintopisteiden käyttämiseen mitoituksen perusteena. Lakiluonnoksen perusteluista on luettavissa kaksi etua: nykyistä joustavampi opintojaksojen suunnittelu myös yli oppiainerajojen sekä vertailtavuus korkea-asteen opintojen kanssa. Luonnoksen perusteluissa ei kuitenkaan käy riittävällä tavalla selväksi, ovatko nyt esitetyt opintopisteet nimenomaan korkeakoulujen käyttämiä ECTS-opintopisteitä. SLL kannattaa ECTS-opintopisteiden käyttöönottoa lukiokoulutuksessa – se olisi ennen kaikkea opettajalle työväline opetuksen suunnitteluun.

SLL esittää lausunnossaan muutoksia lukiolakiluonnoksen kohtiin 11 § Oppimäärän sisältö, 13 § Opetuksen järjestäminen, 16 § Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus, 21 § Opiskelijaksi ottamisen edellytykset, 25 § Oikeus saada opetusta ja opintojen ohjausta, 31 § Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö, 33 § Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja opiskelijakunta, 34 § Opiskelijoilta perittävät maksut, 37 § Opiskelijan arvioinnin perusteet, 40 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 56 § Koulutuksen arviointi ja laadunhallinta, 63 § Siirtymäsäännökset.

Ylioppilastutkinnon osalta lakiesitys on määritelty annettavan syksyllä 2018. SLL pitää tärkeänä, että kokeiden uusimista koskevat pykälät on otettu käsittelyyn jo tässä vaiheessa. Erityisesti hyväksytyn arvosanan korottamisen määrällisen rajoituksen poistaminen on olennainen osa opiskelijavalintauudistusta. Opiskelijavalintojen lisäksi SLL näkee uusimiskertojen rajaamisen poistolla merkittävän vaikutuksen myös lukiolaisten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Osana lausunnonvalmistelua SLL toteutti lakiesityksen keskeisistä muutoksista jäsenkyselyn. Jäsenkyselyyn vastasi 436 lukiolaista ja sen tuloksia on esitelty yksityiskohtaisen tarkastelun yhteydessä. Kyselyn tulokset ovat myös lausunnon liitteenä kokonaisuudessaan.