LET’S DO LOPS – vaikuta opetussuunnitelmiin!

Järjestön tiedotteet Vaikuttaminen

INFOPAKETTI KAIKILLE SUOMEN LUKIOLAISILLE JA OPISKELIJAKUNNILLE PAIKALLISIIN OPETUSSUUNNITELMIIN VAIKUTTAMISEEN


Opetussuunnitelmatyö
on joissain lukioissa jo käynnistynyt ja pian kaikki Suomen lukiokoulutuksen järjestäjät sorvaavat toden teolla lukioiden tärkeintä asiakirjaa. 

Lukion opetussuunnitelma eli LOPS on tuhti paketti. Siksi olemme koonneet teille muutamia opiskelijoiden kannalta tärkeitä juttuja, joihin ainakin kannattaa kiinnittää huomiota opetussuunnitelmaa valmistellessa. 

Opetussuunnitelmassa kuvataan lukion opintotarjonta. Lisäksi OPS:ssa kuvataan esimerkiksi itsenäisen opiskelun periaatteet, arviointi ja moni muu lukioarjessa näkyvä käytäntö. 

Opetushallitus julkaisi marraskuun alussa Opetussuunnitelman perusteet, jotka muodostavat rungon myös paikallisille opetussuunnitelmille. Näissä perusteissa määritellään, että opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoita on kuultava ennen opetussuunnitelman hyväksymistä. Opiskelijakunnan hallituksen kannattaa nyt siis olla erityisen skarppina, jotta kaikkien opiskelijoiden ääntä varmasti kuullaan! 

Jos ette ole vielä keskustelleet rehtorin tai sivistystoimenjohtajan kanssa opiskelijoiden osallistumisen tavasta, sopikaa heti treffit! Opiskelijoiden osallistumista ei voi estää – niin sanoo lukiolaki. 

Jos avasit tuon aiemman linkin, huomasit, että OPS on melko kankeaa kieltä – tästäkin kannattaa huomauttaa rehtorille, jotta opiskelijoiden on oikeasti mahdollista ottaa opetussuunnitelmaan kantaa. 

Kannattaa huomata, että opetussuunnitelman laatii koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjän piirissä voi toimia useampikin lukio. Voitte siis olla yhteydessä muihin saman koulutuksen järjestäjän piirissä toimiviin lukioihin ja opiskelijakuntiin ja miettiä olisiko teillä yhteisiä tavoitteita, joita haluaisitte edistää. 

Vaikuttamisesta ei kannata tehdä liian isoa peikkoa, vaan tuoda rohkeasti esille kaikki opiskelijoiden kehitysideat, niin pienet kuin suuretkin. Kaikki eivät välttämättä ole sellaisia, joita voisi kirjata opetussuunnitelmaan, mutta kaikki epäkohtien ja toiveiden esiin tuominen on arvokasta. Usein rehtorit suhtautuvat hyvin kannustavasti opiskelijoiden aktiivisuuteen. Lopullisesti paikallisen opetussuunnitelman hyväksyy kunnan sivistys- tai opetuslautakunta, joten mikäli jokin jää työstön yhteydessä hiertämään, kannattaa olla yhteydessä lautakunnan jäseniin.

Nyt on paras hetki miettiä millainen teidän unelmienne lukio on!

 

LET’S DO LOPS – vaikuttamisen paikat TOP 10

1. Opiskelijakunnan osallisuus

Paikallinen opetussuunnitelma määrittelee käytännössä sitä, miten opiskelijakunnan toimintaa sekä kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia edistetään. Keskeistä on se, että opetussuunnitelmaan tulee kirjatuksi, että opiskelijakunta pääsee kertomaan mielipiteensä kaikissa asioissa, jotka opiskelijan asioihin vaikuttavat. Yhtä lailla tärkeä kysymys on se, miten opiskelijakuntaa tuetaan työssään. OPS-työn yhteydessä onkin hyvä miettiä sitä, mitä tästä tuesta tulisi suunnitelmaan kirjata. Toivotteko esim. taloudellista tukea opk:lle, jotain tiettyjä toimintatapoja ohjaavan opettajan suhteen, opiskelijoiden edustusta koulun työryhmiin tai jotain muuta.

2. Lukion opintotarjonta

Kurssien sijaan nyt lasketaan opintopisteitä! Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty lukion opetussuunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai useammasta oppiaineesta koostuvia opintojaksoja. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään siitä, missä järjestyksessä opinnot suoritetaan ja miten ne jaetaan opintojaksoihin. Mitä opintoja haluaisitte pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten lisäksi? Mitä puuttuu, entä pitäisikö varmistaa, että hyväksi koettuja nykyisiä lukion omia opintoja tarjotaan jatkossakin? 

3. Oppiainerajojen ylittäminen

Jatkossa on enemmän oppiainerajat ylittäviä opintoja! Oppiaineita voidaan siis opintopisteiden ansiosta yhdistää helpommin ja luoda ajankohtaisista aiheista uudenlaisia opintokokonaisuuksia. Mitä oppiaineita haluaisitte yhdistää? Mikä olisi ajankohtaista? Miltä kuulostaisi vaikka kemiaa ja fysiikkaa yhdistävä tiedeopintojakso, biologiaa ja yhteiskuntaoppia yhdistävä ympäristöopintojakso tai kieliä ja yhteiskuntaoppia yhdistävä yrittäjyysopintojakso? 

4. Korkeakouluopinnot

Tärkeä uudistus: osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on jatkossa järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. On hienoa, että korkeakouluopintoihin pääsee jatkossa paremmin tutustumaan jo lukioaikana! Kannattaa huolehtia, että korkeakouluyhteistyö toteutuu käytännössä laajasti ja tarjonta on kattavaa – lukiolaisille tarjottavia vaihtoehtoja pitäisi olla useita. 

5. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen sekä kansainvälinen osaaminen

Opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Opetussuunnitelmassa määritellään, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. TET-jakson toteuttaminen on yksi keskeinen keino edistää työelämätaitoja. Miten te haluaisitte tehdä yhteistyötä työelämän (julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin), yrittäjyyden tai kansainvälisyyden parissa? Tässä suunnittelussa on paljon vapautta ideoille!

6. Lukiodiplomit

Opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua lukiodiplomit. Niiden tehtävänä on antaa lukiolaisille mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan. Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomin laajuus on kaksi opintopistettä. Näiden toteutumiseen on tärkeä vaikuttaa opetussuunnitelmassa!

7. Opinto-ohjaus

Opetussuunnitelmassa määritellään opinto-ohjauksen suhteen se, kuka sitä toteuttaa, mistä aiheista puhutaan ja miten se tehdään. Kannattaa siis miettiä, millainen ohjaus on opiskelijoille mielekästä sekä mitä tietoa ja tukea kaipaatte. Onko tuntimuotoisen ohjauksen ohella esimerkiksi riittävästi yksilö- tai pienryhmäohjausta? Opetussuunnitelmassa voidaan myös määritellä, tarjotaanko lukiossanne mahdollisuus käydä tutustumassa korkeakouluihin esimerkiksi messuilla. 

8. Opiskeluhuolto

Koulussa pitää olla kiva käydä! Opiskeluhuollon osalta kannattaa olla aktiivisesti vaikuttamassa siihen, miten lukiossa edistetään hyvää henkeä ja hyvinvointia. Jokaisessa lukiossa tehdään oma, erillinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on kirjattava siihen. Huolehtikaa siis, että opiskelijat otetaan mukaan opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen.

9. Oppimisen ja opiskelun tuki

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea esim. oppimisvaikeuksiin tai muihin opiskelua hankaloittaviin tekijöihin. Opetussuunnitelmaan kirjataan, miten tämä käytännössä toteutetaan: millaisia opetusjärjestelyjä, opiskeluympäristöjä ja työskentelytapoja käytetään. Erityisesti tiedotus tuesta jää monesti liian vähäiseksi. Kannattaa siis olla skarppina sen suhteen, miten OPS:issa määritellään itse tuen järjestäminen, siitä tiedottaminen sekä se, keneen tukea tarvitseva voi olla yhteydessä.

10. Arviointi

Listan viimeinen, mutta ei lainkaan vähäisin! Paikallisesti arvioinnista päätetään monelta osin: arvosanojen uusimisen periaatteet, uusimiskertojen määrä, arviointipalautteen antamisen käytänteet, arviointikulttuurin periaatteet – ja toki opintojaksojen arviointi! Tämä on siis todella tärkeä kohta opetussuunnitelmassa!

Eikä tässä vielä kaikki! Tämä lista ei ole täydellinen, vaan opetussuunnitelmassa on paljon muitakin opiskelijan kannalta keskeisiä sisältöjä. Näillä pääsee kuitenkin hyvään alkuun, ja toivottavasti löydätte aikaa ja intoa tsekata myös opetussuunnitelman muita teemoja! Tsemppiä vaikuttamiseen!

 

Lisätietoja:
Milla Rekola, opiskelijatoiminnan suunnittelija, 050 433 2281, milla.rekola@lukio.fi