Ratkaisuja mielenterveyskriisiin ja osaamistason nostamiseen – tutustu Lukiolaisten eduskuntavaalitavoitteisiin

Eduskuntavaalit Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomi valmistautuu vaaleihin suurten haasteiden keskellä. Mielenterveysongelmat ovat nuorten yleisimpiä terveysongelmia, ja koronavuosien myötä nuorten henkinen pahoinvointi on paisunut kriisiksi. Hintojen nousu, sota ja ilmastokriisi huolettavat myös nuoria. Suomi on jäänyt muista OECD-maista jälkeen koulutustason nostossa, mikä on suora seuraus verrattain vähäisistä koulutukseen kohdistetuista resursseista.

“Kriiseistä noustaan kestävään tulevaisuuteen vain panostamalla meihin nuoriin, erityisesti hyvinvointiin ja koulutukseen. Satsaukset loisivat parempaa näköalaa nuorille ja parempaa yhteiskuntaa meille kaikille”, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Lukiolaiset haluavat olla herättämässä keskustelua ja tarjota ratkaisuja nykytilan muuttamiseksi. Tutustu Lukiolaisten eduskuntavaalitavoitteisiin alla.

Pysäytetään nuorten mielenterveyskriisi

Kouluterveyskysely ja Lukiolaisbarometri kertovat karua kieltä nuorten mielenterveyden oireilun, ahdistuneisuuden ja opiskelu-uupumuksen kasvusta. Nuoret myös kokevat avun pyytämisen ja saamisen hankalaksi, jonot ovat pitkiä ja palveluverkko hajanainen. Muiden mielenterveyspalveluiden lisäksi opiskeluhuollon saatavuudessa on isoja alueellisia eroja eikä yhteisöllinen opiskeluhuolto toteudu riittävällä tavalla.

 • Puututaan nuorten pahoinvoinnin juurisyihin kaikessa politiikassa – laaditaan poikkihallinnollinen toimenpideohjelma nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen.
 • Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä opiskeluhuoltoa. Parannetaan mielenterveyden tukea opiskeluhuollossa panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
 • Myönnetään hyvinvointialueille rahaa opiskeluhuollon ja muiden sote-palveluiden saumattoman yhteistyön rakentamiseen ja palveluiden kehittämiseen.
 • Tehdään kuntoutuspsykoterapiasta maksutonta alle 29-vuotiaille. Toteutetaan terapiatakuu ja muutetaan psykoterapeuttikoulutus opiskelijalle maksuttomaksi.

Oppimisen tuki kuntoon

Lukiolaisbarometrin mukaan noin kolmasosa lukiolaisista kaipaa enemmän tukea opiskeluun. Samalla lukiolaisten oppimateriaalit ovat siirtyneet sähköiseen muotoon, mikä kuormittaa omalta osaltaan opiskelijoita. Viime vuosien koulutuspoliittiset uudistukset ovat myös näyttäneet opinto-ohjauksen merkityksen, mutta resursseja opinto-ohjaukseen ei kuitenkaan ole lisätty. Jos haluamme kasvattaa korkeakoulutettujen määrää, on välttämätöntä suunnata huomio niihin nuoriin, jotka tarvitsevat muita enemmän tukea.

 • Säädetään erityisopettajamitoitus lukioihin. Perustetaan koko koulutuspolkua koskeva valtakunnallinen erityisopetuksen ja oppimisen tuen kehittämisohjelma.
 • Selvitetään, mitä vaikutuksia koulutuksen digitalisoitumisella on lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin.
 • Huomioidaan opiskelijoille tarjottavissa oppimateriaaleissa erityistarpeiset nuoret.
 • Vahvistetaan opinto-ohjauksen resursseja ja säädetään opinto-ohjaajamitoitus. 

Panostuksia koulutukseen – lukioista säästäminen seis!

Lukiokoulutuksesta säästetään edelleen joka vuosi 100 miljoonaa euroa, vaikka 2010-luvun puolivälissä lukiokoulutukseen suunnattujen rahoitusleikkauksien oli tarkoitus olla väliaikaisia. Samalla kun lukiokoulutuksen rahoitus laahaa perässä, on koulutuksen järjestäjien velvoitteita lisätty. Väestönmuutos ja nuorten ikäluokkien pienentyminen asettavat harmaita pilviä koulutuksen saavutettavuuden ylle.

 • Luovutaan lukiokoulutuksen rahoitusleikkurista ja maksetaan koulutuksen järjestäjälle todellisia kustannuksia vastaava rahamäärä.
 • Kehitetään lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää koulutuksen laadun ja saavutettavuuden näkökulmasta. On aika vaihtaa pienten lukioiden lisän tilalle saavutettavuuslisä.
 • Koulutuksen kehittämisessä pitää kuulua nuorten ääni: perustetaan lukiokoulutukseen kansallinen opiskelijapalautejärjestelmä.
 • Varmistetaan, että lukioissa on riittävästi opettajia ja tuetaan heidän ajantasaista osaamistaan.

Näillä ratkaisuilla Lukiolaiset tavoittelevat parempaa maailmaa. Nyt on nuorten vuoro!

Lisätiedot

Puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi

Tutustu eduskuntavaalisivuihimme osoitteessa lukio.fi/eduskuntavaalit.