Viikkokysymykset

Tällä sivulla on Suomen Lukiolaisten Liiton hallitukseen ja puheenjohtajistoon ehdolla olevien vastaukset vaalien alla viikottain esitettäviin viikkokysymyksiin. Viikkokysymysten vastausten avulla voi tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa liiton kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Kysymykset esitetään ehdokkaille viikoittain maanantaisin, ja vastaukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikona klo 22. Jokaiseen viikkokysymykseen tulee erillinen ohjeistus, joka julkaistaan ehdokkaille. Vastausten julkaisusta tiedotetaan ehdokkaita suoraan sekä liittohallituksen Instagramissa @liittohallitus. Vastaukset julkaistaan viimeistään perjantaisin tällä sivulla.

Lukiolaisten Liiton johto valitaan XXXVIII liittokokouksessa Kajaanissa 4.–6.11.2022 vaaleilla, joissa äänestävät 300 lukiolaista ympäri Suomen edustaen Suomen Lukiolaisten Liiton 50 000 jäsentä.

Itse ehdokkaisiin voi tutustua täällä.

Neljäs viikkokysymys

Tehtävänanto

Lukiolaisten Liitossa kerätään palautetta tapahtumissa sekä lukiolais- ja aktiivikyselyillä Tämän lisäksi erilaisiin asioihin pääsee vaikuttamaan #osallisuus-kanavan kautta. Miten kehittäisit konkreettisesti Lukiolaisten palautekulttuuria? (max 500 merkkiä, ilman välilyöntejä)

Vastaukset viikkokysymykseen ovat pesteittäin ja arvotussa järjestyksessä.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Ella Siltanen

Toimijoita tulee tulevaisuudessa kouluttaa palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta ympäri vuoden esimerkiksi Lukiolaispäivillä. Jokaisella toimijalla tulee olla käsitys siitä, miten rakentavaa palautetta annetaan ja mikä merkitys sillä on. Avoimen keskustelun avulla luomme toimijoille tilan, jossa toisiin luotetaan ja myös palautetta uskalletaan antaa. Tämä saadaan aikaan esimerkiksi ryhmäyttämällä piiritoimikuntaa ja liittohallitusta keskenään. Lisäksi koulutusseteistä saatua palautetta tulee aidosti hyödyntää tulevia koulutuksia suunnitellessa.

Hugo Pylkkö

Meillä on jo valmiiksi olemassa olevia, hyviä kanavia antaa palautetta. Lähtisin ensisijaisesti yhtenäistämään esim. henkilökohtaisia palautelomakkeita kaikkiin piiri- ja jäsenjärjestöihin sekä toimielimiin. Kaikkien tulee myös olla tietoisia mahdollisuudesta antaa anonyymiä palautetta ympäri vuoden.

Näiden helppojen ja anonyymien palautteenanto tapojen lisäksi, on suuri merkitys kokonaisuudessaan sillä, minkälainen keskustelukulttuuri Lukiolaisissa on. Johtamisella luodaan tilaa avoimelle keskustelulle ja sitä kautta edistetään palautekulttuuria.

Ada Mustonen

Lukiolaisten palautekulttuuria tulisi kehittää hyödyntämällä enemmän piirejä ja piiritoimikuntaa. Voisimme hyödyntää esimerkiksi puheenjohtajapäiviä sekä liittohallituksen ja PTMK:n yhteisiä viikonloppuja siten, että aloittaisimme avoimen keskustelun palautteen antamiselle. Piireille voisi lähettää kerran otokekaudessa palautelomake, jonka piiri voisi yhdessä täyttää esimerkiksi kokouksessa. Nämä edesauttaisi palautekulttuuria, sillä keskusteleminen livenä auttaa oivaltamaan uusia asioita, ja näin saadaan palaute muuallekin kuin lomakkeiden taakse.

Akseli Köngäs

Liiton palautekulttuurissa on kehitettävää niin positiivisen palautteen kuin kehityskohteiden antamisen suhteen. Tärkeää olisi saada palautteen antamisesta säännöllistä ja kiinteä osa toimintaa. Esimerkiksi piiri- ja jäsenjärjestöillä voisi olla lomakkeet, joilla kuka tahansa voisi antaa kelle tahansa anonyymisti palautetta, mikä madaltaisi kynnystä palautteen antamiselle.

Ehdokkaat liittohallitukseen

August Kiattrakoolchai

Meillä hyvä ja vakiintunut kulttuuri antaa palautetta liiton sekä piiri- ja jäsenjärjestöjen toiminnasta, kuten tapahtumista. Meillä on kuitenkin aina varaa kehittää palautekulttuuriamme etenkin muilta osin, kuten panostamalla mahdollisuuteen antaa toisillemme palautetta. Konkreettisena toimenpiteenä tahdon edistää sitä, että toimielimissä otetaan kiittäminen joka kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi. Piiritoimijat eivät saa tarpeeksi kiitosta. Kiitollisuuden ilmaiseminen on pieni, mutta niin merkittävä ele, joka osoittaa, että jokaisen panosta arvostetaan.

Polina Tashinova

Aloittaisin lisäämällä #osallisuus-kanavamme Lukiolaisten IG:n Linktreehen. Tästä väylästä antaa palautetta ja osallistua toimintaan ei vielä moni tiedä.

Piiritasolla, mm. hyvinvointikyselyn täyttämiselle voitaisiin varata aikaa kokouksen aikana, jotta se ei menisi toimijoilta ohi. Parhaassa tapauksessa siitä voi tulla kivaa yhteistä tekemistä!

IG:ssä osallistavilla työkaluilla pääsee pitkälle! Improbaturiakin voisi hyödyntää toimijoiden teettämän ”palautetta toiminnasta”-sarjakuvaosion kautta:D

Vladislava Silkina

Kehittäisin palautekulttuuria niin, että palautteisiin vastattaisiin tai reagoitaisiin aktiivisemmin. Tällä hetkellä monelle toimijalle saattaa tulla epäselvä olo, että minne ja mitä varten palautteita kerätään, sekä kuka ne oikeasti käsittelee.

Myös avoimen keskustelukulttuurin kehittäminen monipuolistaa tapoja antaa palautetta ja koen tärkeäksi, ettei palautteen kerääminen tapahdu vain anonyymien kyselyiden kautta.

Samuel Oliveros De Nordenflicht

Mielestäni liiton nykyiset palautekäytänteet eivät palvele toimijoita tarpeeksi hyvin. Liitto kerää rutkasti palautetta itsestään, mutta aktiivinen palaute toimijoiden tekemästä työstä tuntuu jäävän vähäiseksi. Tulevaisuudessa liitto panostaa enemmän palautteen antamiseen myös niille, jotka eivät kuulu piirihallituksiin. Piirit antavat piirihallitusten palautteiden yhteydessä palautetta myös toimijoille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa sitä saada.

Laura Palmén

Nykyisten Forms-kyselyiden formaatti on varsin toimiva, mutta mitä useammin niitä samanlaisia kyselyitä tulee tehtyä, sitä tympeämmäksi niiden täyttämisestä tulee. Tästä syystä eräänlainen uniikkisuus jokaisen palautteen kohdalla. Siksi muun muassa tapahtumaan liittyvät meemit palautekyselyssä ovat erinomainen tapa lisätä sekä sitä uniikkisuutta että tehdä kyselystä mieluisampaa sekä palautteen antajalle että kyselyn tekijälle. Virallisimmissa kyselyissä meemit eivät välttämättä toimi, minkä takia pistäisin painopisteen visuaalisen ilmeen kehittämiseen.

Iina-Lotta Kuisma

Palautekulttuuriin vaikuttaa eniten keskustelukulttuuri! Kun asioista keskustellaan avoimesti, ja rakentavaa sekä postiivista palautetta annetaan jatkuvasti, niin vältetään tilanteet, joissa kaikki antamaton palaute purkaantuu yhdellä kerralla. Kaiken palautteen purkautuminen yhdellä kerralla aiheuttaa usein konfliktitilanteita, jolloin palaute jää varjoon ja se voidaan nähdä hyökkäävänä.

Anonyymit palautelomakkeet ja yksilökeskustelut ovat loistavia matalakynnyksisiä palautteenanto keinoja, joita tulisi hyödyntää entistä enemmän!

Veikka Ormio

Palaute on ennen kaikkea vaikuttamisväline, jonka tarkoitus on niin tuoda asioita järjestäjien huomioon kuin kehittää tapahtumia eteenpäin. Kannustaakseen toimijoita ja osallistujia antamaan palautetta, tulee sen hedelmistä tehdä näkyvämpiä erityisesti tapahtumilla. Liitto esimerkiksi voisi toteuttaa tapahtumalla ainakin yhden ehdotuksen sen viime toteutuksen palautteesta, kuitenkin toimintasuunnitelman puitteissa, ja kertoa siitä palautteen antamisen yhteydessä. Tämä kannustaisi luovempaan palautteeseen ja osallistamiseen entistä enemmän.

Kolmas viikkokysymys

Tehtävänanto

Kolmannessa viikkokysymyksessä ehdokkaat valitsivat kahdesta reiluihin vaaleihin liittyvästä vaihtoehdosta mieluisemman ja perustelivat vastauksensa maksimissaan 500 merkillä (ilman välilyöntejä tai rivinvaihtoja).

  1. Rikkoisit reiluja vaaleja siten, että kukaan ei saisi tietää siitä.
  2. Et rikkoisi reiluja vaaleja, mutta kaikki luulisivat, että olet rikkonut reiluja vaaleja.

Vastaukset viikkokysymykseen ovat pesteittäin ja arvotussa järjestyksessä.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Ada Mustonen

Moraalisesti oikeana pidän vaihtoehtoa 2. Valitsen siis sen.

Reilujen vaalien rikkominen olisi meidän asettamia arvoja vastaan eikä niiden rikkominen olisi missään tilanteessa oikein. Ei edes silloin, vaikkei kukaan saisi sääntöjen rikkomisesta tietää. Olen tiedostanut ehdolle lähtiessä reilujen vaalien periaatteet ja halunnut niihin sitoutua alusta alkaen. Tästä pidän yhä kiinni. Haluan käydä vaalit reilusti, ja pystyä sanomaan puhtaalla omatunnolla olevani ylpeä omasta kampanjoinnista ja tehdystä työstä vaalien eteen. Sääntöjen rikkominen ei tule siis mieleenkään.

Netta Varonen

2. Koen, että kaikista tärkeintä on voida olla rehellinen itselleen. Mikäli tietäisin itse tehneeni väärin, tiedän, että kokisin omantunnon tuskia jatkuvasti, vaikka kukaan muu ei voisikaan tietää tekemisistäni. Niin puheenjohtajana kuin monessa muussakin asiassa sekä roolissa elämässä, ei pidä ajatella mitä muut ovat sinusta mieltä: jos muut eivät usko ja epäilevät sinua, se on heidän ongelmansa. Ainakin itse voin seisoa sanojeni takana.

Ehdokkaat liittohallitukseen

Laura Palmén

Vaikka ensisijaisesti valitsisin jälkimmäisen kohdan, niin näen ensimmäisen kohdan hyödyllisempänä, kunhan motiivit ovat oikeat. Siksi valitsen ensimmäisen kohdan, sillä tämän onnistuessa on huomattavasti helpompaa havaita, missä nykyisessä reilujen vaalien systeemissä on aukkoja, jotka antavat tilaa tällaisen tapahtumiselle. Tällöin myös pystyisin tuomaan esiin muille nämä mahdolliset aukot ja ratkaista ne yhdessä muiden kanssa. Vaikka valinnastani seuraisikin katua, pidän tärkeämpänä mahdollisuuden siihen, että voimme kehittää reiluja vaaleja reilummaksi.

Merilii Toivonen

Mietin vastaustani pitkään, sillä kallistuin aluksi enemmän reilujen vaalien rikkomisen kannalle. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että haaveilen liittohallitukseen pääsemistä niin suuresti, ettei minulla olisi varaa mainekriisille. Minun on kuitenkin pakko valita toinen vaihtoehto. Moraalini ja oikeustajuni ei anna periksi, enkä usko pystyväni nauttimaan saavutuksistani kun tiedän toimineeni väärin. Uskon myös, että tulisin itse paljastamaan tekoni syyllisyyden tunteen vuoksi. Ensimmäinen vaihtoehto ei siis loppujen lopuksi edes hyödyttäisi minua.

Veikka Ormio

Todella kiusallinen kysymys, jossa molemmat vaihtoehdot ovat moraalisesti heikkoja. Kenenkään ei missään tilanteessa pitäisi joutua kaikkien väärin syytetyksi, ja toisaalta reilujen vaalien rikkominen on periaatteellisesti väärin ja haittaa demokratian toteutumista liitossa merkittävästi. Kuitenkin esimerkiksi tilanteessa, jossa liiton vaalitarkkailijat eivät puuttuisi vakavasti reiluja vaaleja rikkovan ehdokkaan toimintaan, voisi olla oikeutettua kertoa asiasta esim. Jodelissa yleisen tietoisuuden vuoksi, mutta en ole tästäkään täysin varma.

August Kiattrakoolchai

En rikkoisi reiluja vaaleja. Minulle se, että muut luulevat minun rikkoneen reiluja vaaleja ei ole niinkään tärkeää kuin reilujen vaalien ylläpitäminen. Loppujen lopuksi kuitenkin tiedän, etten ole reiluja vaaleja rikkonut ainakaan tietoisesti.

Tosin todettakoon, että tilanne, jossa kaikkien keskuudessa leviää juoru jostain ehdokkaasta vaikuttaa itsessään reilujen vaalien periaatteiden vastaiselta. Reilujen vaalien periaatteiden mukaan reiluihin vaaleihin ei muun muassa kuulu juorujen levittäminen.

Samuel Oliveros De Nordenflicht

Tämän viikon kysymykseen vastaaminen oli minulle huomattavan helppoa, sillä olen jo pienestä asti omannut hyvin vahvan oikeudentajun. Itse en voisi rikkoa tarkoituksellisesti liiton reilujen vaalien periaatteita, sillä se kalvaisi mieltäni jatkuvasti. Valitsisin siis sen, että kaikki luulisivat minun toimineen väärin, Vaikka se tuntuisikin kurjalta, tietäisin itse kuitenkin asioiden oikean laidan.

Iina-Lotta Kuisma

Valitsisin vaihtoehdon 2.

Rehellisyys tekee hyvää ja vie hyvään. Minulle tärkeintä on olla rehellinen itselleni ja tietää omatunnossani se, etten ole rikkonut reiluja vaaleja.

Elämä kantaa ja lopulta asiat kääntyvät parhain päin; luotan siihen, että tällaisessa tilanteessa vaalitarkkailijat tukisivat minua ja auttaisivat minua selvittämään tilanteen perin pohjin!

Polina Tashinova

2. Ehdottamasti olisin rikkomatta reiluja vaaleja, vaikka jokainen luulisi, että olisin niin tehnyt. Oma moraali ei koskaan antaisi toimia epäoikeudenmukaisesti, miettivät muut sitten mitä hyvänsä. Väärinkäsitykset ovat aina korjattavissa, mutta vilppiä ei voi perua, vaikkei se tulisikaan kenenkään tietoon. Sääntöjä rikkomalla tai harmaalla alueella liikkumalla etulyöntiaseman saavuttaminen ei ole työllä ansaittua, eikä valheen päälle rakennettu toiminta kanna. Valitsen rehellisyyden. Entä sä?

Toinen viikkokysymys

Tehtävänanto

Toinen viikkokysymys mittaa kaikkien ehdokkaiden mielipiteitä erinäisistä väittämistä asteikolla 1 – 5, jossa 1 on täysin erimieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Ehdokkaat saivat perustella vastauksiaan lyhyesti, maksimissaan 150 merkillä (ilman välilyöntejä tai rivinvaihtoja) per perustelu.

Vastaukset viikkokysymykseen ovat pesteittäin ja arvotussa järjestyksessä.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Hugo Pylkkö

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Ratkaisu ei ole nykyisistä resursseista vieminen kansainväliseen toimintaan. Sen sijaan, on kehitettävä entisestään opiskelijajärjestöjen yhteistyötä pohjoismaissa.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”On selvää, että joukossa äänemme kantautuu pidemmälle. On kuitenkin tärkeää, että jatkossakin, edunvalvontatyömme on ensisijaisesti tietenkin lukiolaisille.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Nykyresursseilla ei ole realistista toteuttaa kaikkea ulkoista viestintää muilla kielillä. Näen kuitenkin, että englannin kielellä viestiminen tulee ottaa tarkasteluun.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Konseptia tulee kuitenkin kehittää monipuolisemmaksi ja tulee kannustaa opiskelijakuntia tekemään yritysyhteistyötä muutenkin, kuin abeja tukevan yhteistyön muodossa.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Kuormituksen juurisyy piilee tapahtumien määrän sijaan toimintakulttuurissa. Tapahtumat syksyllä ovat myös merkittävässä roolissa takaamassa piirien jatkuvuutta.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Siihen nähden, että opiskelijakuntajäsenyys on vasta launchattu, ovat materiaalit hyvinkin kattavia. Niitä tulee kuitenkin täydentää ja kehittää jäsenyyden mukana.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Liittohallituksen kokouksia ei tulisi pitää avoimina, ajoittain arkaluontoisten kokousaiheiden vuoksi. Kokoustiedotteet ovat hyvä tapa edistää läpinäkyvyyttä.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Saska Kolehmainen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Kansainväliseen edunvalvontaan on liiton toiminnassa tähän asti suunnattu aivan liian vähän panoksia. Ensi vuonna KV-toiminnan resursseja tulee kasvattaa merkittävästi.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa erityisesti eduskuntavaalien alla voimme paremmin tuoda esille nuorten ääntä julkisessa keskustelussa.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Tiedon tarjoaminen muilla kielillä on arvokasta, mutta liiton pääkanavien ulkoisessa viestinnässä tulee resurssien takia keskittyä suomenkieliseen viestintään.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustori on sekä lukiolaisten että kumppanuuksien kannalta tärkeä ja kaikin puolin pidetty konsepti, jota tulee kehittää, mutta ei todellakaan poistaa kokonaan.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Uupumisen ehkäisemissä tulee tapahtumien poistamisen sijaan tarkastella toimintakulttuuria kriittisesti ja kehittää sitä, sekä tarjota aiempaa rennompia tapahtumia.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankki tarjoaa hyvät edellytykset markkinoinnin toteuttamiseen. Lisäksi täytyy tarjota parempaa ohjeistusta opiskelijakuntien rekisteröitymiseen.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Kokousten sujuvuuden kannalta ei ole perusteltua avata niitä koko jäsenistölle. Avoimuudessa tulee keskittyä muihin keinoihin, kuten kokoustiedotteiden parantamiseen.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Akseli Köngäs

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Kansainväliseen edunvalvontaan panostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua paikallisen tai kansallisen edunvalvonnan kustannuksella.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Ehdottomasti. Tämä ei ole meiltä millään tavalla pois. Voimme jatkossakin tehdä omia tutkimuksia ja kannanottoja, mutta myös päästä vaikuttamaan laajempana rintamana.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Meidän tulee lisätä viestinnässä muidenkin kielten kuin suomen käyttöä, mutta aivan kaiken ulkoisen viestinnän toteuttaminen muilla kielillä olisi liian raskasta.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Ymmärtääkseni kumppanuustori on koettu osallistujien ja kumppanien mielestä hyväksi toimintamalliksi, mutta mikäli asiat koetaan toisin, voidaan mallia uudistaa.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnoksesta löytyy kirjaus koulukävijäkoulutuksen ja syyspäivien yhdistämisestä, jonka uskon vähentävän kuormitusta.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankki on itsessään suht kattava. Sen lisäksi kuitenkin pitäisi kuitenkin tarjota käytännön esimerkkiä opk-jäsenyyden markkinointiin esim. tapahtumilla”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Lisätty avoimuus olisi ehdottomasti hyvä asia, mutta pelkään, että avoimet kokoukset voisivat rajoittaa liittohallituksen keskustelua edustuksiin nimeämisiin liittyen.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Netta Varonen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Lisäisin resurssit ennemmin kansainväliseen toimintaan yleisesti kuin vain pelkkään kansainväliseen edunvalvontaan.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Samaa mieltä, kunhan meillä riittävät resurssit. Yhteistyö kasvattaa Liiton näkyvyyttä ja saamme enemmän dataa, joilla vedota esim. päättäjiin. #yhdessä #tillsammans.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Tällä hetkellä viestinnässä ei ole resursseja kaiken viestinnän kääntämiseen, mutta monikielisyyttä tulisi ehdottomasti lisätä.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustorista ei tulisi luopua. Sen sijaan olisi tärkeää tarkastella konseptin toimivuutta ja tavoitteita kriittisesti sekä uudistaa, kuten nyt syksyllä yritettiin.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Kokonaisuudessaan syksyllä ei ole montaa tapahtumaa, mutta ongelmana on niiden painottuminen hyvin lähelle toisiaan & syksyn yo-kirjoituksia. Tasaamista ajallisesti?”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Hyvät materiaalit perusmarkkinointiin, pidemmälle tähtäimelle materiaalit ovat suppeat. Myös oman ilmeen esille tuomisen mahdollisuus on valitettavan rajattua.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Kokouksessa käsiteltävät asiat saattavat usein vaatia aiheen laajempaa ymmärrystä, eikä avoimuus siten olisi kaikista hyödyttävintä.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Ella Siltanen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Suunta on oikea, sillä kv-toimintaan on budjetoitu vuosittain aina enemmän rahaa. Resursseja olisi mahdollista saada myös erilaisten hankkeiden avulla.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Yhteistyöllä on vain positiivisia vaikutuksia. Vältytään myös todennäköisemmin tilanteilta, joissa esim. toinen järjestö haluaa poistaa ylioppilaskirjoitukset.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Pitää panostaa, mutta tällä hetkellä resurssit eivät riitä siihen että kaikki viestintä toteutettaisiin myös muilla kielillä. Käännöstyössä voisi hyödyntää toimijoita.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Ei pidä luopua kokonaan, mutta kaipaa kehittämistä. Tänä syksynä kokeiltu vapaan kiertelyn malli on hyvä kehityssuunta.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistuksen myötä tulee tarkastella Kouliksen yhdistämistä toiseen tapahtumaan. En lähtisi suoraan poistamaan mitään tapahtumaa.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankkki on muuten hyvä ja kattava, mutta englanninkieliset materiaalit puuttuvat kokonaan.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Kokouksissa käsitellään asioita, joista ei voi kaikille toimijoille puhua. Kattavat kokoustiedotteet riittävät.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Ada Mustonen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Liiton ensisijainen tavoite on keskittää edunvalvonta Suomen lukiolaisiin.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Yhteistyö mahdollistaa laajemman näkyvyyden ja vaikuttavuuden Lukiolaisille.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Tärkeimmät asiat voi viestiä myös muilla kielillä, sillä se tavoittaa lukiolaiset laajemmin ja lisää tasa-arvoa.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustorin tilalle voisi kehittää toisen konseptin, joka olisi mielenkiintoisempi sekä osallistujille että yhteistyökumppaneille.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Syksystä voisi tehdä kevyemmän siirtämällä sen työlääksi koettua sisältöä enemmän keväälle.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankista puuttuu tällä hetkellä vielä kokonaan englannin kielinen sisältö.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Liittohallitus käsittelee haastavia asioita, joihin olisi tärkeä saada työrauha ja avoimuus voi lisätä kokouksen kuormittavuutta.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Ehdokkaat liittohallitukseen

Samuel Oliveros De Nordenflicht

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Liiton tulee pitää painopiste kansallisessa edunvalvonnassa ja huolehtia sen kunnosta ensisijaisesti.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Liiton tulisi pyrkiä mahdollisimman monipuoliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa, joiden kanssa jaamme yhteisiä intressejä.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Liiton toiminnallisen pääkielen tulisi olla kotimainen kieli. Kuitenkin tarpeen mukaan on hyvä käyttää myös muita kieliä viestinnässä.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustorin konseptia tulisi uudistaa ja nykyistä abipainotteisuutta tulisi vähentää lisäämällä myös muille vuositasoille mieluisia kumppaneita.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Nykyinen tapahtumakalenteri on kohtuullisen toimiva kokonaisuus, vaikka se saattaakin pientä hienosäätöä kaivata.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Nykyinen infopaketti kattaa tämänhetkisen tilanteen hyvin, jokseenkin olisi hyvä infota, millä tavalla Opk-jäsenyys kehittyy tulevaisuudessa.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Jokaisella toimijalla tulisi olla oikeus seurata liittohallituksen avoimia kokouksia. Toteuttamismuotoa voidaan pohtia käytännöllisyyden mukaan.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Iina-Lotta Kuisma

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Kansainvälinen edunvalvonta ei tarvitse lisäresursseja muiden osa-alueiden resurssimenetysten kustannuksella.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Todelliset tulokset tulevat esiin mahdollisimman monien mielipiteiden tiimoilta. Lukiolaisten tulisi kuitenkin huomioida vain lukio-opiskelijoiden vastaukset.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä tulisi toteuttaa suomeksi sekä englanniksi, jotta viestintä olisi entistä saavutettavampaa.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustorit ovat loistava mahdollisuus tutustua yritysten tarjontaan. Kumppanuustorin kumppanuudet tulee kuitenkin valikoida osallistujien toiveiden mukaan.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Tapahtumat ovat monen syksyn kohokohta, jossa pääsee tapaamaan ja kokemaan. Lähtisin kehittämään piiritoimintaa ja sen kuormittavuuden vähentämistä ensisijaisesti.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankki on riittävän kattava, mutta sitä tulee jakaa piiri- ja jäsenjärjestöille aktiivisemmin, jotta materiaali tulee aidosti käyttöön.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Kokoustiedotteet ovat hyvä keino jakaa kokouksen sisältö kaikille. Kokousasiat vaativat laajaa ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta eikä kokousten avoimuus olisi tarpeen.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Polina Tashinova

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Keskittyisin jo olemassa olevien resurssien ohjaamiseen käytännön tekemiseen. Osallistamalla Lukiolaisia kv-työryhmissä pääsemme aidosti vaikuttamaan!”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Meillä pitäisi olla pop-up jaoksia, joiden kautta toimijat pääsisivät olemaan yhteydessä sidosryhmiimme. Yhteinen kannanotto kantautuu pidemmälle!”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”En nää KAIKEN viestinnän toteuttamista muilla kielillä parhaana tapana käyttää resurssejamme, etenkin, kun kysyntä on alueesta riippuen vaihtelevaa.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Paikallisia yrityksiä tulisi ottaa mukaan toteuttamaan Watereilla iltaohjelmaa. Näin saataisiin näkyvyyttä ja uusia kumppanuuksia eri paikkakunnilta.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Syksyn tapahtumilla on keskeinen rooli Lukiolaisten jatkuvuuden takaamisessa! Syyspäivien osalta voisi harkita etätoteutusta taakan helpottamiseksi.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Paketissa on vähän konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä etuja jäsenyys tuo yksilöjäsenyyden rinnalle. Mm. koulutuksia saa ilman opk-jäsenyyttäkin.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Hallituksessa käsitellään myös asioita, joista ei välttämättä voida päättää julkisessa kokouksessa. Kokouksista tulee myös kokoustiedote jälkikäteen.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Vladislava Silkina

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Liiton tulisi ehdottomasti monipuollistaa Kansainvälisen jaoksen toimintaa.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Kun puhutaan yleisesti esim. nuorten hyvinvoinnista on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, sillä näin nuoria koskevat asiat saavat enemmän näkyvyyttä.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”En sanoisi, että aivan kaikki viestintä tulee heti toteuttaa myös muilla kielillä, sillä se vie paljon resursseja, mutta sen osuutta voisi huomattavasti lisätä joka vuosi.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustoria tulisi monipuolistaa ja laajentaa, jotta myös Watereille useamman kerran osallistuvat hyötyisivät siitä löytämällä joka kerta uusia juttuja.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Tapahtumia on paljon, mutta ne myös ovat vapaaehtoisia. Poistamisen sijaan lähtisin pohtimaan, että miten piirien toimintaa voisi aktivoida keväällä ja liventää syksyllä.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankki näyttää hyvältä! Toivoisin kuitenkin piireille vielä tarkempaa koulutusta OPK-jäsenyydestä, sillä se on yllättävän monelle vielä epäselvä juttu.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Liittohallituksen kokouksissa käsitellään paljon henkilöasioita, joten avoimia kokouksia olisi vaikea järjestää. Kuitenkin kokoustiedotteet voisivat olla tarkempia.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Merilii Toivonen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Kansallisen edunvalvonnan on oltava etusijalla edustaessamme Suomen lukiolaisia. Kansainvälinen edunvalvonta tulee siksi toteuttaa nykyisten resurssien puitteissa.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa rikastuttaa ja monipuolistaa Lukiolaisten toimintaa lisäten samalla näkyvyyttä kansallisella ja jopa kansainvälisellä tasolla.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Monikielisyys ulkoisessa viestinnässä todennäköisesti laajentaisi kohdeyleisöä ja rohkaisisi useampia lukiolaisia osallistumaan liiton toimintaan.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Koen kumppanuustorin mukavaksi ja monipuoliseksi tavaksi tutustua eri yhteistyökumppaneihin ja heidän toimintaansa.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Kolikossa on aina myös kääntöpuoli: jotkut, kuten minä, saattavat kokea tapahtumat voimaannuttavana ja yhteisöllistävänä tilaisuutena stressaavan arjen keskellä.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Materiaalipankki on loistavasti koottu ja kattava kokonaisuus. Odotan kuitenkin vielä englanninkielisten materiaalien päivitystä tukipakettiin.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”En näe julkisille kokouksille erityistä tarvetta. Sen sijaan pöytäkirjojen päivittäminen toimijoiden käyttöön olisi tervetullut uudistus.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

August Kiattrakoolchai

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Lukiolaisiin verrattuna muut NSSN:n ja OBESSU:n jäsenet osallistuvat merkittävästi vähemmän mainittujen järjestöjen rahoittamiseen ja kansainväliseen edunvalvontaan.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Tutkimustyö esimerkiksi nuorten hyvinvoinnista tavoittaa useamman järjestön kautta laajemman joukon nuoria. Yhteistyö on mahdollisuuksia täynnä.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Lukiolaisilla on IB-jäsenjärjestö, jonka johdosta meidän tulee viestiä englanniksi enemmän. Resurssit eivät kuitenkaan riitä kaikesta viestimiseen vierailla kielillä.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustori on ollut erinomainen tapa toteuttaa yritysyhteistyötä. Konseptista hyötyvät niin kumppanuudet kuin me. Paremmille ideoille on kuitenkin aina tilaa.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Syksyn tapahtumat koostuu vain syyspäivistä ja Watereista sekä ei-tapahtumaksi luokiteltavista kokouksista. Kiire vähenee tulevaisuudessa syyspäivien aikaistuessa.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
”Nykyinen materiaalipankki on kattava ja lisää materiaaleja voidaan aina tuottaa tarpeen noustessa esille.”


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
”Avoin päätöksenteko on tärkeää. Liittohallitus kokoustaa kuitenkin usein ja siellä käsitellään usein luottamuksellisia asioita, mikä vaikeuttaa kokousten avaamista.”


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Anna-Petra Oikarinen

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Tärkein tehtävämme on valvoa lukiolaisten etujen toteutumista. Suomen vaikuttavimpana nuorisojärjestönä tarvitsemme lisää yhteistyötä KV nuorisojärjestöjen kanssa.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
”Joukossa on voimaa! Yhteistyöllä muiden nuorisojärjestöjen kanssa varmistamme, että lukiolaisten ja nuorten asiat tulevat kuuluviin.”


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
”Viestintä englanniksi ei ole vielä niin kehittynyttä, että olisimme yhtä saavutettavia myös englantia äidinkielenään opiskeleville.”


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
Sen luonnetta tulee kuitenkin muuttaa ”vapaammaksi”.Tämä toteutuisi niin, että yhteistyökumppaneita olisi enemmän ja kiertäminen kumppaneiden pisteillä olisi vapaampaa.


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”En koe, että tapahtumia tulisi karsia syksyltä. Uudet opiskelijat ovat aloittaneet ja on tärkeää, että tarjoamme tapahtumia uusille opiskelijoilla, jotta he lähtevät mukaan.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
Kansiosta löytyy kattavasti ohjeita ja materiaaleja opk-jäsenyyden markkinointiin. Markkinointipakettiin tulisi lisätä vielä konkreettisempia esimerkkejä eduista.


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
Piiritoimikunnan edustaja edustaa kokouksessa piirijärjestöjä ja niiden jäseniä, mielestäni tämä riittää. Kehityksen kohde on kokoustiedotteet, joita pitäisi kehittää.


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Laura Palmén

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Suomen Lukiolaisten Liittona on tärkeää, että Liitto huolehtii ensisijaisesti kansallisen edunvalvonnan kehittämisestä sekä meidän lukiolaisten hyvinvoinnista.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
Tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa voimme varmistaa, että Lukiolaisten ääni tulee yhä vahvemmin esiin ja että saamme mahdollisesti yhä laajempia resursseja.


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
Liiton toiminta ovat ensisijaisesti suomeksi, jolloin näkisin järkevämpänä pitää viestinnänkin enimmäkseen suomenkielisenä. Kääntämiseenkin tarvitsisi resursseja.


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Turha väkisin päättää vaihtaa toimivaa tapaa, jos ei parempaa korvausta olla vielä keksitty. Toisaalta vaihtelu voisi virkistää, mutta avainsana on tosiaankin toimivuus.


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
Sanoisin, että kaikki syksyn tapahtumat ovat erittäin tärkeitä, joten pidän tässä tapauksessa tärkeämpänä mm. tehdä tapahtumista pohjimmiltaan vähemmän kuormittavampia.


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
Mielestäni paketista löytyy varsin sopiva määrä eri variaatioita postauksia varten, joita voi valita preferenssin mukaan, ja ohjeetkin ovat erittäin selkeitä.


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
Samalla on hienoa, että on myös puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja, mutta samalla suuri määrä aktiivisia kokoustajia voi hidastaa kokoustamista.


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Veikka Ormio

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Suurin osa kv-pulmista ei liity Suomen ongelmiin juuri lainkaan eivätkä ne ole liiton alaa. Kuitenkin kv-jaosta voisi aktivoida paljonkin toimimaan kv-edunvalvonnassa.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
Lukiolaisbarometri heijastaa samalla muidenkin nuorten tilannetta, joten yhteistyö helpottaisi resursseja. Itsenäisyys on kuitenkin vahvuus edunvalvonnan kentällä.


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
Ei todellakaan kaikkea resurssien vuoksi, mutta monikielisyyttä tulisi suhteuttaa ulkoisen näkyvyyden tehokkuuteen – se olisi hyväksi mm. jäsenyyden markkinoinnille.


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustori altistaa kumppanit meille hyödylliselle kilpailulle, mutta on myös heille tärkeää markkinointia. Uusia mahdollisuuksia kannattaa toki aina keksiä lisää.”


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
Mielestäni kyse on enemmänkien tapahtumien suorittamisluonteesta. Tapahtumien yhdisteleminen kuitenkin voi olla kannattavaa sekä jaksamisen että tehokkuuden osalta.


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
Materiaalipankki on kattava, mutta eniten kysymyksiä herättää kouluissa aina käytännön toteutus ja eri skenaarioista tulisikin laatia lisäohjeita myyntiä varten.


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
Tehokkuus ja avoimuus kärsisi. Kokoustiedotteita tulisi kuitenkin laajentaa ja toimijoiden tulisi saada esitellä käytännön ideoita liittohallitukselle pitkin vuotta.


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Eina Mäkelä

Lukiolaisten edunvalvonnallinen vaikuttamistyö on tällä hetkellä pitkälti kansallista.
Väite: Liiton tulisi lisätä resursseja jostakin muusta kansainväliseen edunvalvontaan.

Perustelut:
”Kansainvälistä edunvalvontaa voi toki lisätä, jos siihen resursseja löytyy, mutta se ei ole tällä hetkellä välttämätöntä.”


Lukiolaiset ovat tehneet omia kannanottojaan tänä vuonna ja julkaissut lukiolaisten nykytilaa koskevan lukiolaisbarometrin.
Väite: Lukiolaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kannanottojen ja tutkimusten tiimoilta.

Perustelut:
Yhteistyössä tehdyt kannanotot ja tutkimukset tarjoavat Lukiolaisille enemmän näkyvyyttä ja vaikuttamisen paikkoja.


Lukiolaisten viestinnän avulla pystymme tavoittamaan tehokkaasti jäsenistön ja markkinoimaan heille tapahtumia sekä kumppanuuksia.
Väite: Lukiolaisten kaikki ulkoinen viestintä pitäisi toteuttaa myös muilla kielillä.

Perustelut:
Lukiolaisten jäsenjärjestön FIBS:n toiminta on lähes kokonaan englanninkielellä, joten myös liiton tulisi lisätä mm. englanninkielistä viestintää.


Water-opiskelijakuntafestivaaleilla on järjestetty viimeisten vuosien aikana kumppanuustori yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väite: Kumppanuustorin järjestämisestä pitäisi luopua kokonaan ja kumppanuuksien kanssa pitäisi keksiä jokin toinen yhteistyömahdollisuus.

Perustelut:
”Kumppanuustori tuo paljon mahdollisuuksia lukiolaisille ja se on ainakin oman kuulemani perusteella koettu toimivaksi sekä hyödylliseksi.


Lukiolaisten uupuminen on ollut huomattavissa toimijakentällä ja varsinkin järjestösyksy koetaan kuormittavaksi.
Väite: Lukiolaisten Liiton tulisi karsia tapahtumia syksyn ajalta.

Perustelut:
”Waterit sekä syyspäivät ovat molemmat tärkeitä tapahtumia, joita en karsisi pois. Syyspäivien ja kouliksen yhdistämistä kannatan; tämä helpottaisi syksyn taakkaa.”


Opiskelijakuntajäsenyys on Lukiolaisten Liiton uusi jäsenyysmuoto. Opk-jäsenyyden tueksi on luotu piiri- ja jäsenjärjestöille markkinointiin tukipaketti. Tästä voit tutustua markkinointipakettiin.
Väite: Piiri- ja jäsenjärjestöjen materiaalipankki on tällä hetkellä tarpeeksi kattava markkinointiin.

Perustelut:
Mielestäni pakettiin tulisi lisätä esim. sähköiset flyerit, joita voisi lähettää suoraan lukiolle, jos esim. fyysinen on unohtunut tai hävinnyt.


Väite: Liittohallituksen kokousten tulisi olla avoimia kaikille toimijoille.

Perustelut:
Kokouksissa käsitellään mm. kouluttajavalinnat ja muita asioita, jotka eivät ulkopuolisille kuulu. Kokouksista kuitenkin tulee kokoustiedotteet kaikkien näkyville.


Linkkaa tähän mielestäsi paras musiikkivideon omaava kappale:
https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE

Ensimmäinen viikkokysymys

Tehtävänanto

Mikä on mielestäsi tavoiteohjelman tärkein osa (koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka vai nuorisopolitiikka) ja miksi? Nykyisen tavoiteohjelman löydät osoitteesta lukio.fi/asiakirjat. Vastauksen pituus on maksimissaan 500 merkkiä. Merkkimäärään ei sisälly välilyöntejä tai rivinvaihtoja.

Vastaukset viikkokysymykseen ovat pesteittäin ja arvotussa järjestyksessä.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Ada Mustonen

Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi vastaan sosiaalipolitiikka. Korona ja Ukrainan tilanne vaikuttavat meihin ja aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa. Tällaisina aikoina hyvinvointi voi kärsiä ja siihen on panostettava. Hyvinvointi on edellytys jaksamiselle ja opinnoissa edistymiselle, minkä vuoksi se täytyy priorisoida. Tarvitsemme lisää kuraattori- ja psykologiresursseja, jotta jokainen apua tarvitseva saa sitä ajoissa. Tavoiteohjelman mukainen resurssointi ei toteudu etenkään isoissa lukioissa tänään. Opiskelijahuollon jonot ovat liian pitkät.

Ella Siltanen

Sosiaalipolitiikka sisältää lukiolaisten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviä kantoja, mm. opiskelijahuollosta, turvallisuudesta ja toimeentulosta. Sieltä löytyy vastauksia myös nuorten mielenterveyteen liittyviin haasteisiin. Nämä ovat tärkeitä kohtia, koska niiden toteutuminen takaisi jokaiselle mahdollisuuden opiskella lukiossa, riippumatta esimerkiksi sosioekonomisesta taustasta. Kuitenkin kehitettävää löytyy vielä, kuten opintotuen vastikkeellisuus.

Hugo Pylkkö

Sosiaalipolitiikka. Sen lisäksi että olemme opiskelija- ja nuorisojärjestö, on merkityksellistä, että meillä on rohkeita linjauksia ja arvoja jotka ovat myös lukiolaisten näköisiä. On huippua, että sosiaalipolitiikan kautta olemme muutakin kuin opiskelijajärjestö. Tavoiteohjelman sosiaalipolitiikka luo meille mahdollisuuksia osallistua sekä tuo meitä myös näkyväksi valtakunnallisessa keskustelussa ja koko järjestökentällä.

Netta Varonen

Tavoiteohjelman tärkein osio on sosiaalipolitiikka. On ehdottoman tärkeää pitää huolta pidä huolta nuorten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä päätöksistä.

Kun tarkastellaan Lukiolaisten liiton omia sisäisiä tavoitteita, painottuu toimintakulttuurissa tahto hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen: kaikilla Lukiolaisten liiton toiminnassa olevilla tulee olla mahdollisuus hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallistumiseen. Samojen tavoitteiden tulisi päteä myös nuorten ollessa osa yhteiskuntaa.

Saska Kolehmainen

Mielestäni tavoiteohjelman tärkein osa on koulutuspolitiikka. Koulutuspolitiikan osion aiheet koskevat hyvin pitkälti sellaisia asioita, jotka vaikuttavat jokaisen lukiolaisen päivittäiseen kouluarkeen. Koulutuspolitiikan osiossa käsitellään esimerkiksi lukiokoulutuksen saavutettavuuteen ja laatuun sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyviä teemoja, mitkä ovat kaikki erittäin tärkeitä aiheita Lukiolaisten vaikuttamistyön kannalta. Liittokin on alunperin perustettu nimenomaan koulutuspoliittisen vaikuttamisen seurauksena.

Akseli Köngäs

Tavoiteohjelman tärkein osa on aivan ehdottomasti koulutuspolitiikka. Liittomme perustettiinkin aikanaan puoltamaan lukioita lakkausuhan alla. Prioriteettimme tulee aina olla lukioiden ja lukiokoulutuksen puolesta puhuminen. Lukiolaisten tulee jatkossakin olla vahvasti läsnä sosiaali- ja nuorisopolitiikkassa, mutta tilanteessa, jossa joudutaan priorisoimaan tulee koulutuspolitiikka asettaa muiden yläpuolelle. Sillä ilman lukioita ja lukiokoulutusta, ei ole Lukiolaisten Liittoa.

Ehdokkaat liittohallitukseen

Polina Tashinova

Koulutuspolitiikka. Sillä on suorin vaikutus lukiolaisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun lukioarjessa<3. Se on myös lukiokoulutuksen kannalta keskeisin. Muita nuoria ei kuitenkaan jätetä ulkopuolelle, vaan linjauksissa käsitellään myös ylioppilastutkinnon vastikkeita. Osa on niin kattava, että siinä käydään läpi kaikki lukiolaiselle ajankohtaiset vaiheet peruskoulusta aina korkeakouluopintoihin! Ennen kaikkea, siinä puolustetaan tasalaatuista opetusta, jota ilman emme kaikki olisi näin osaavia 😉

Veikka Ormio

Sosiaalipolitiikka. Liitto on rakennettu pitkälti lukiolaisten sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin tukemiseksi edunvalvonnan rinnalle. Eduskuntavaalien aikaan lukiolaisille on elintärkeää, että Lukiolaisbarometrin koulu- ja opiskeluhyvinvoinnin tuloksia sekä opiskelijoiden tukiverkostojen ja tasa-arvon toteutumisen epäkohtia tuodaan jatkuvasti esille kaikessa edunvalvontatyössä. Koronapandemia näytti, ettei ilman toimivaa sosiaalipolitiikkaa ole toimivaa koulutusta, ja siksi se onkin liiton tavoiteohjelman keskeisin osa-alue ensi vuonna ja sen jälkeen.

Anna-Petra Oikarinen

Koulutuspolitiikka, koska olemme lukiolaisten liitto. Suomen Lukiolaisten Liitossa tärkein tehtävämme on olla lukiolaiset lukiolaisten asialla ja huolehtia lukiokoulutuksen laadusta sekä valvoa lukiolaisten etujen toteutumista niin lukioarjessa, kuin nuoren elämässä ylipäänsäkin. Tärkeää on huolehtia nuorista myös koulutusten nivelvaiheissa, eli siirtyessä toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle. Nämäkin ovat elämänvaiheita, joissa meidän tekemäämme edunvalvontaa ja vaikuttamista tarvitaan.

Iina-Lotta Kuisma

Tavoiteohjelman tärkein osio on ylivoimaisesti koulutuspolitiikka.

Koulutuspolitiikan osioon kuuluu lukiossa tapahtuva koulutus ja sen erilaiset sisällöt, jotka koskettavat jokaista lukiolaista valtakunnallisesti. Ilman koulutuspolitiikkaa ei voitaisi taata liittomme jatkuvuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Lukiolaisten liiton pääpaino on aina ollut edunvalvonnassa, johon tavoiteohjelmaan kuuluva koulutuspolitiikka suuntautuu eniten. Ilman koulutuspolitiikkaa Lukiolaiset eivät voisi olla lukiolaisten asialla.

Samuel Oliveros De Nordenflicht

Mielestäni tavoiteohjelman tärkein osa-alue on koulutuspolitiikka. Nuorten heikentynyt mielenterveys puhuttaa monia ja asiaan halutaan nopeaa muutosta. Pelkkien oireiden hoitamisen sijasta meidän tulisi keskittyä itse aiheuttajaan, eli koulutukseen. Suurissa kaupungeissa ongelmaa ovat aiheuttaneet opiskeluympäristöt, eli ahtaat tai olemattomat tilat. Liiton tulisi ajaa pienempien lukioiden perustamista ja vastustaa nykyisten lukioiden opiskelijamäärien kasvattamista. näihin vaikuttaminen vaikuttaa myös nuoriso- ja sosiaalipolitiikan tavoitteisiin.

Laura Palmén

Koulutuspolitiikka. Emmehän kuitenkaan olisi Lukiolaisia ilman lukiota. Koulutus on pohja monen ihmisoikeuden toteutumiselle ja sillä on erittäin suuri rooli nuorten elämässä, minkä takia koulutus sekä sen laatu ja toimivuus vaikuttavat vahvasti nuorten hyvinvointiin. Valitettavasti nuoret joutuvat preferoimaan tiettyjä aineita ja heille on kasvanut entistä suuremmat paineet tietää, mitä tehdä “isona”, mihin voimme vaikuttaa koulutuspolitiikan avulla. Jos ja kun koulutus on kohdallaan, nuori ei valmistaudu vain tulevaa uraa varten vaan myös elämää varten.

Merilii Toivonen

Mielestäni sosiaalipolitiikka on tavoiteohjelman A ja O. Sosiaali- ja terveyspalveluihin panostamalla ja yhdenvertaisuutta edistämällä takaamme myös nuoriso- ja koulutuspolitiikan toimivuuden.

Kaikki tavoiteohjelman osat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi laadukkaasta opetuksesta huolimatta pahoinvoiva nuori harvoin pystyy saavuttamaan erinomaisia tuloksia. Hyvin voivia nuoria on myös helpompaa kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen. Nuorten hyvinvoinnin on siksi oltava aina ykkösprioriteetti.

Eina Mäkelä

Mielestäni tavoiteohjelman tärkein osuus on sosiaalipolitiikka, sillä siinä käsitellään mm. yhdenvertaisuutta, turvallisuutta ja terveyspalveluita. Nämä ovat asioita, joiden tulisi toteutua kaikille ja ne koskevat aivan jokaista. Koulutus- ja nuorisopolitiikka ovat myös toki tärkeitä, mutta sosiaalipolitiikka toimii pohjana, joka vahvistaa nuorten hyvinvointia. Ilman hyvinvointia on lähes mahdotonta keskittyä opiskeluun tai nuorten vaikutusmahdollisuuksiin.

Vladislava Silkina

Mielestäni tavoiteohjelman tärkein kohta on Nuorisopolitiikka ja erityisesti kohta 3.1 Nuorten vaikuttamismahdollisuudet, sillä vaikuttaminen on oikeastaan koko Suomen Lukiolaisten Liiton perusta. Jos nuoria ei kuulla aidosti päätöksenteossa – on myös meidän työ turhaa. Jotta voimme ajaa paremmin kaikkien lukiolaiset asioita, tulee meidänkin kuulla opiskelijoita ja tämä onnistuu parhaiten kun heitä kennustetaan vaikuttamaan ja viemään asioita eteenpäin. Se, että nuoria kuunnellaan on kaikkien muiden tavoiteohjelman osa-alueiden pohja.