Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta lukiolaisiin

Järjestön tiedotteet Yleinen

Julkaistu 14.3. klo 16.41. Päivitetty useita kertoja, viimeisin päivitys 14.4. klo 18.40.

 

KEVÄÄN YLIOPPILASKOKEIDEN ARVOSTELU JA SYKSYN 2020 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Voidaanko koronatilannetta huomioida arvostelussa, jos on saamassa hylätyn arvosanan?

Kevään 2020 tutkinnossa koronaviruksen kokelaalle aiheuttamat ongelmat voidaan käsitellä vaikeana elämäntilanteena. Erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Jotta erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee kokelaan hankkia asiaa koskeva lausunto. Lausunnon voi antaa esimerkiksi kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja tai lääkäri.

Hakemukset ja niihin tarvittavat asiantuntijalausunnot äkillisestä ja koepäivien yhteydessä ilmenneestä erityisen vaikeasta elämäntilanteesta, joka halutaan otettavan huomioon arvostelussa, tulee toimittaa Ylioppilastutkintolautakunnalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 21.4.2020.

Kokelaan pitää olla yhteydessä lukioonsa hyvissä ajoin, jotta hakemus ja tarvittavat lausunnot ehditään valmistella ja lähettää ennen määräajan umpeutumista.

Lisätietoja Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Miten koronavirustilanne otetaan huomioon kevään 2020 koesuoritusten arvostelussa yleisesti? 

Ylioppilastutkintolautakunta on julkaissut kysymykseen seuraavan vastauksen:

”Kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana, ja erityisesti aineistojen analysointi ja arviointi vaativat pitkäaikaista ajattelun taitojen kehittämistä. Kaikki kokelaat ovat saaneet tiedon koepäivien siirrosta lyhyellä varoitusajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kaikilla kokelailla on haasteita osaamisensa näyttämisessä. Pisterajojen määrittämisessä käytetään suhteelliseen arvosanojen määrittämiseen perustuvaa SYK-menetelmää. Pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuville kokelaille. Lopullinen arvosana ilmenee vasta tulosten julkaisun yhteydessä. Jos tulos ei vastaa tavoitteita, kokeita on mahdollista uusia.”

Mitä tapahtuu kevään 2020 ylioppilastodistuksille?

Tavoitteena on, että kevään 2020 ylioppilastutkinnon kokeiden tulokset valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti koronavirustilanteesta huolimatta. Aikataulusta tiedotetaan lautakunnan verkkosivuilla.

Ylioppilaaksi valmistuminen ei edellytä rehtorin tekemää ylioppilaaksi julistamista, paperisena luovutettua todistusta tai ylioppilasjuhlaa. Koulutuksen järjestäjiä edustavat tahot ovat julkaisseet Kuntaliiton verkkosivuilla suosituksen ylioppilasjuhlien ajankohdasta.

Kun tulokset valmistuvat, ne ovat myös suomalaisten korkeakoulujen käytössä, eikä paperista todistusta yleensä edellytetä hakuvaiheessa. Omat tulostiedot voi jakaa haluamilleen tahoille digitaalisesti myös Oma Opintopolku -palvelun kautta. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa paperiset tutkintotodistukset ja erilliset todistukset lukioon. Todistusta ei ole mahdollista saada Ylioppilastutkintolautakunnasta. Jos koronavirustilanne estää todistusten jakamisen valmistumispäivänä, lukio tiedottaa kokelaille todistusten toimittamistavoista ja -ajankohdista.

Lukiot voivat toimittaa todistukset postitse tavallisena kirjeenä, mutta todistusta on hyvä suojata esimerkiksi paperilla tai pahvilla pieniltä vaurioilta. Jos kokelas ei ole saanut todistusta lukion ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, hänen pitää ilmoittaa asiasta lukiolle. Lukio voi tilata uuden todistuksen postissa kadonneen tilalle. Jos kokelas tarvitsee ulkomaista korkeakoulua varten käännetyn todistuksen, käännöksen voi tilata lautakunnan verkkosivulta .

Miten lukio vastaanottaa kokelaiden ilmoittautumisia syksyn 2020 tutkintoon?

Lukiot ottavat vastaan kokelaiden ilmoittautumiset syksyn 2020 kokeisiin rehtorin hyväksymällä tavalla 5.6. mennessä. Jos et ole saanut asiasta tietoa, kysy lisää lukiosi opinto-ohjaajalta.

Suomen Lukiolaisten Liitto on vaatinut syksyn kokeisiin maksutonta uusintaa. Mikä on asian tilanne?

Suomen hallitus päätti lisätalousarviossa ehdottaa rahoitusta, joka mahdollistaisi osittain ylioppilastutkinnon kokeiden maksuttoman uusimisen syksyllä 2020.  Maksuttomuuden toteutustapa selviää myöhemmin.

Miten haetaan erityisjärjestelyjä syksyn kokeita varten?

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Ylioppilastutkintolautakunta on pidentänyt syksyn 2020 erityisjärjestelyhakemusten lähettämisaikaa 11.5.2020 saakka. Hakemuksia on mahdollista lähettää myös myöhemmin esimerkiksi elokuun alussa. Hakuajan umpeutumisen jälkeen saapuneet hakemukset pyritään käsittelemään, mutta haettuja erityisjärjestelyjä ei välttämättä ehditä toteuttamaan ennen syksyn 2020 tutkinnon alkua. Kokelaan pitää olla yhteydessä lukioonsa hyvissä ajoin, jotta hakemus ja tarvittavat lausunnot ehditään valmistella ja lähettää ennen määräajan umpeutumista.

Koronavirustilanteen vuoksi kokelaan voi olla vaikea hankkia lääkärintodistusta syksyn 2020 tutkinnon erityisjärjestelyjä varten. Kokelas voi hakea sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella erityisjärjestelyjä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan tai kuraattorin lausunnolla. Myös ennen kevättä 2020 kirjoitetun lausunnon perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä. Lisäksi Omakannasta tulostettuja tietoja voi käyttää hakemuksen perusteluna. Myös etäyhteyden avulla hankittu lääkärin tai muun asiantuntijan antama lausunto voidaan liittää erityisjärjestelyhakemukseen.

LUKIOIDEN SULKEMINEN JA SIIRTYMINEN ETÄOPETUKSEEN

Mitä hallituksen uudet poikkeuslinjaukset tarkoittavat lukioissa?

Suomen hallitus on päättänyt, että Suomen lukioiden tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään koronavirustilanteen hillitsemiseksi. Hallituksen linjauksen mukaan opetusta järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla mahdollisimman laajasti, muun muassa etäopetuksella ja itseopiskelulla.

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuonut muutoksia tähän päätökseen.

Miten taataan, että lukiolaisten kurssien opetuksen laatu ei kärsi, kun koulut suljetaan?

Etäopetuksen laadusta täytyy pitää kiinni, eli etäopetus ei voi tarkoittaa sitä, että opetusta ei ole. Etäopetus ei saa tarkoittaa sitä, että lukiolaisten oikeus opetukseen ja vuorovaikutukseen opettajien kanssa heikkenee. Etenkin on varmistettava sähköisen opetuksen toimivuus ja riittävän monipuoliset opiskelutavat, eikä opintotarjontaa tai mahdollisuutta erityiseen tukeen saa vähentää.

Opetus- ja ohjausjärjestelyissä on huomioitava ne opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä tai verkkoyhteyksiä.

Miten tämä vaikuttaa koeviikkoihin?

Kurssikokeet on mahdollista järjestää digitaalisesti. Lukioissa arvioidaan, miten koeviikko voidaan järjestää tai korvata muilla tehtävillä. Kannattaa siis seurata, miten oma lukio tiedottaa asiasta. Me pyrimme seuraamaan asiaa valtakunnallisella tasolla.

Miten kurssit arvoidaan?

Numeroarviointia edellyttävät kurssit arvoidaan edelleen lähtökohtaisesti numeroin. Opetussuunnitelmat mahdollistavat sen, että kurssien arviointi voidaan tuottaa monipuolisia menetelmiä käyttäen, eli koe ei ole ainoa mahdollinen suoritustapa.

Voiko koulu jatkua kesäkuun puolelle, jos nyt tulee taukoa koulusta? Miten kesälomien käy?

Kaikki lukiot siirtyivät etäopetukseen viimeistään 18.3. alkaen. Opetusta pyritään pääsääntöisesti jatkamaan normaalin aikataulun mukaisesti. Vaikutuksesta opetukseen ja lomiin päättää kunta, eli kannattaa seurata oman lukion tiedotusta.

Onko lukiolaisilla oikeutta opiskeluhuollon palveluihin ja opinto-ohjaukseen, kun lähiopetusta ei järjestetä?

On! Oikeus opinto-ohjaukseen ja opiskeluhuollon palveluihin (terveydenhoitaja, koulukuraattori, -psykologi ja -lääkäri) säilyy ja niiden saatavuus on turvattava. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun yhteishaku korkeakouluihin järjestetään ja muuttuva tilanne aiheuttaa lisästressiä ja huolta lukiolaisille. Palvelut voidaan järjestää muun opetuksen tavoin etäyhteyden välityksellä.

Onko lukiolaisilla oikeutta kouluruokaan, kun lähiopetusta ei järjestetä?

Etäopetuksen aikana lukiolaisilla ei ole oikeutta kouluruokailuun. Useilla paikkakunnilla kuitenkin myönnetään esimerkiksi ateriatukea tai toteutetaan eväsjakelua, joita kannatamme lämpimästi. Kouluruokailun turvaaminen auttaa etenkin pienituloisten arjessa.

Miten vaihdossa olevien käy?

Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Suosittelemme olemaan yhteydessä omaan vaihto-organisaatioon, joka ohjeistaa tarkemmin tilanteessa.

VAIKUTUKSET TOIMEENTULOON

Mitä jos etäopetuksen takia kursseja keskeytyy ja ei saa suoritettua 20 kurssia, jotka tarvitsee opintotukeen? Vaikuttaako tilanne jotenkin muuten opintotukeen?

Kela on julkaissut usein kysyttyjen kysymysten listan liittyen opintotukeen ja muihin etuuksiin.

Olennaisin tieto on, että opintotuen maksaminen jatkuu normaalisti. Opiskelijan ei tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka ei saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Jos opiskelu ei tilanteen vuoksi ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä.

Pitääkö kesällä nostaa opintolainaa, vaikkei ole kursseja tai kesätöitä? Vai voiko saada jotain muuta tukea?

Ei tarvitse, vaan opiskelijakin voi hakea Kelalta toimeentulotukea. Eli: normaalista poiketen kesällä 2020 opiskelijan, jolla ei ole kesätyötuloja tai kesäopintoja, ei tarvitse ensin nostaa opintolainaa ja realisoida kaikkea omaisuuttaan, vaan pääsee heti tuen piiriin mikäli tilillä ei ole rahaa. Linjaus tarkemmin tässä:

”Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta. Opintolainan nostoa ei myöskään ole tarpeen edellyttää tuleville kesäkuukausille, ellei asiakas tosiasiallisesti opiskele kesäkuukausina. Mikäli asiakas kuitenkin on lainan nostanut, katsotaan sen olevan käytettävissä olevaa tuloa. Tämä linjaus olisi voimassa seuraavan lukukauden alkuun.”

Lisätietoa toimeentulotuen muutoksista koronavirusepidemian aikana löytyy sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta (31.3.2020). Kelan lisäksi voi kääntyä oman kotikunnan sosiaalihuollon puoleen, josta voi saada tarvittaessa täydentävää toimeentulotukea ja muuta kiireellistä tukea, esimerkiksi maksusitoumuksia lääkkeisiin.

SAIRASTUMINEN JA KORONAVIRUKSEN TARTTUMINEN

Nyt kun viruksia ei enää testata: mitä jos sairastuu?

Noudata viranomaisten ohjeita: mikäli tulee mitä tahansa oireita, pysy kotona. Pyydä läheisiä hoitamaan kauppa- ja apteekkikäynnit puolestasi. Soita terveyskeskukseen vasta, kun oireista (korkea kuume, hengenahdistus) tulee vakavia.

Jos epäilet koronavirusta, voit tehdä oireiden arvioinnin Omaolo-palvelussa.

Jos on perusflunssaa, niin voiko se olla este yo-kokeeseen osallistumiseen?

THL ohjeistaa, että lievienkin hengitystieinfektio- eli myös flunssaoireiden ilmetessä kannattaa pysytellä kotona. Tilanteessa on syytä käyttää erityistä harkintaa. Mikäli on ollut kipeänä ja paranee ennen kokeita, on niiden suorittaminen mahdollista tavalliseen tapaan.

Suosittelemme erilaisissa tapauksissa olemaan yhteydessä lukion rehtoriin, jotta voidaan tehdä tilannekohtainen arviointi. Rehtori voi esimerkiksi sijoittaa kokelaita eri tiloihin harkintansa mukaan.

Jos sairauden takia ei pääse kirjoituksiin, myöhästyykö valmistuminen?

Valmistuminen riippuu kokelaan omasta tilanteesta, eli siitä, onko riittävä määrä pakollisia kokeita suoritettu hyväksytysti. Jos tutkintovaatimukset eivät täyty, valitettavasti silloin valmistuminen lykkääntyy.

Kannattaa tutustua ylioppilastutkinnon yleisiin ohjeisiin: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

Missä vaiheessa tartunnan saanut voi tartuttaa muita ja kuinka kauan?

THL:n mukaan uusimmat tutkimukset osoittavat, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo ennen oireiden alkamista. Tartuttavimmillaan sairastunut on silloin, kun hänellä on eniten oireita. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan nykytiedolla valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt.

Oireiden ilmettyä on jäätävä kotiin ja vasta oireiden oltua poissa vähintään 24 tuntia on ok lähteä kodin ulkopuolelle. Koronaviruksen aiheuttaman sairauden tavanomainen kesto on kaksi viikkoa.

Jos sairastuu ja joutuu olla pitkään pois koulusta, niin jäävätkö kurssit suorittamatta?

Toivottavasti näin ei käy kenellekään! Läsnäolokäytännöt ovat lukion omassa päätösvallassa ja vaihtelevat siten lukiosta toiseen. Sairastapauksissa noudatetaan siis kyseisen lukion omia käytäntöjä – kannattaa sopia asiasta opettajien kanssa. Etäopetuksenkin aikana on tärkeää, että sairaana levätään ja toivutaan rauhassa.

 

STRESSI JA JAKSAMINEN

Miten käy lukiolaisten mielenterveydelle yo-kokeiden aikaistamisen takia? Miten helpottaa ahdistusta?

Lukiolaisten jaksamisen tukeminen on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Lukiolaisten tukena ovat opettajien ja opinto-ohjaajien lisäksi opiskeluhuollon ammattilaiset, eli terveydenhoitajat, koulupsykologit, -kuraattorit ja -lääkärit. 

Tärkeintä kuitenkin on, ettei kukaan jää yksin omien ajatustensa kanssa, vaan jokaiselle löytyisi sopiva keskustelukumppani – oli se sitten joku lukion aikuisista, omasta perheestä, ystäväpiiristä tai vaikkapa tukihenkilö nettichatissa.

Esimerkiksi Suomen Mielenterveys ry on kerännyt sivuilleen 16 vinkkiä siihen, kuinka huolehtia mielenterveydestään koronakriisin aikana.

Vinkkejä pikapalautumiseen kokeiden välissä?

Syö hyvin, hengitä syvään, käy vaikka ulkona kävelyllä. Ei kannata alkaa enää ottaa haltuun isoja kokonaisuuksia, mutta tuttujen asioiden kevyt kertaaminen on hyväksi. Voisitko käydä käsitteitä ja aiheita läpi kaverin kanssa? Ethän nipistä yöunistasi, jotta jaksat!

Mitä jos tämän muutoksen takia stressitason nousu aiheuttaa hylätyn kokeen?

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että uusinta olisi syksyllä ilmainen.

Stressin ja huolen kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan apua voi hakea esim. SEKASIN-chatista tai muista nettipalveluista sekä opiskeluterveydenhuollosta.

 

LAKITUS JA YLIOPPILASJUHLAT

Miten käy yo-lakituksen ja pystytäänkö juhlistamaan valmistumista toukokuun lopulla?

Toistaiseksi tilanne elää, ja lukiot tiedottavat mahdollisista muutoksista myöhemmin. Kaikki yli 500 hengen tilaisuudet on peruttava toukokuun loppuun saakka, eli suurimmat lakitustilaisuudet 30.5. eivät toteudu ainakaan samalla kertaa. Omia lakkiaisjuhlia voi suunnitella harkinnan mukaan, ja esimerkiksi siirtää juhlintaa myöhemmäksi.

Voiko valmistuminen viivästyä etäopetuksen takia?
Valtioneuvosto suosittaa, että lukiokoulutuksen järjestäjät organisoivat opintojen ohjauksen siten, että tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin siirtymisen varmistamiseksi. Lukiokoulutuksessa opintojen loppuvaiheessa olevien valmistuminen pyritään turvaamaan järjestämällä ylioppilastutkinnon kokeet tiivistetyssä aikataulussa. Jos opinnot tästä huolimatta viivästyvät, lukiokoulutuksen järjestäjältä kannattaa hakea lisäaikaa opintojen suorittamiseen.

 

KORKEAKOULUHAKU

Järjestetäänkö korkeakoulujen pääsykokeita? Jos ei tule pääsykoetilaisuuksia, lisätäänkö todistusvalinnalla sisäänotettavien hakijoiden määrää? Otetaanko koronatilanne huomioon korkeakoulujen yhteishaussa (tämän kevään ylioppilaat vs. aiemmin kirjoittaneet hakijat)?

Suomen hallitus on pitänyt tärkeänä, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat kevään 2020 opiskelijavalinnat suunnitellusti. 

Korkeakouluja on neuvottu varmistamaan valintakokeiden tilajärjestelyissä riittävä fyysinen etäisyys kokeeseen osallistuvien välillä, hygieniasta huolehtiminen ja muu tartunnan leviämismahdollisuuden estäminen. 

Korkeakoulut seuraavat tarkasti koronaviruksen etenemistä. Korkeakoulut ovat tiedottaneet, että heidän tavoitteena on turvata vuoden 2020 opiskelijavalinnat ja että valintakokeiden järjestämistä valmistellaan tällä hetkellä suunnitellussa aikataulussa. 

Olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia korkeakouluhausta erilliselle sivulle.

 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Miksi päätettiin aikaistaa reaaliaineiden koepäiviä?

Koronavirustilanteen laajeneminen edellyttää useita eri toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös ylioppilastutkintoon. Koepäivien siirron tavoitteena on, että kokeet saadaan järjestettyä ennen kuin koronavirustilanne laajenee niin, että kokeita ei voi järjestää monissa lukioissa. 

Jos kaikkia kokeita ei oltaisi voitu järjestää, suuri osa kokelaista ei valmistuisi suunnitelmien mukaan ylioppilaaksi keväällä, vaan valmistuminen siirtyisi syksyyn. Tällä olisi useita seurausvaikutuksia sekä kokelaille että yhteiskunnalle.

Lisää tietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Miksi aikaistamisen sijaan ylioppilaskirjoituksia ei lykätä?

Lykkäämisen haasteena olisi, että tälle keväälle tulisi tuskin uutta mahdollisuutta suorittaa ylioppilaskirjoituksia. Lykkääminen voisi vaarantaa opiskelijan ylioppilastutkinnon saamisen keväällä sekä hakukelpoisuuden korkeakoulujen yhteishaussa. Tämä voisi siis johtaa siihen, että kokelaat eivät voisi hakea korkeakouluun, eivätkä saisi korkeakoulupaikkaa syksylle.

Viranomaisten tietojen perusteella sairastavien määrä on nyt vielä selvästi vähäisempi kuin seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Esimerkiksi valtioneuvoston suositus yleisötilaisuuksien kieltämiseksi on voimassa toukokuun loppuun asti.

Tässä tilanteessa on lukiolaisille ainoastaan huonoja vaihtoehtoja, joista Ylioppilastutkintolautakunta ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyrkineet valitsemaan vähiten huonoimman. 

Miten todennäköistä on, että kirjoitukset perutaan kokonaan tältä keväältä?

Ylioppilaskirjoitukset pyritään turvaamaan kaikkialla.

Koepäivien siirrolla pyritään varmistamaan juuri se, että kokeet saadaan järjestettyä ennen kuin koronavirustilanne laajenee niin, ettei kokeita voi järjestää monissa lukioissa tai useampi lukiolainen saisi tartunnan.

Myös ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavat tutkinnot (International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto sekä Eurooppa-koulujen eurooppalainen ylioppilastutkinto) pyritään myös toteuttamaan normaalisti.

Vaikuttaako reaaliaineiden koepäivien aikaistaminen yo-kokeiden arviointiin?

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on linjannut, että arvosteluperusteet eivät muutu. Pisterajat määräytyvät sen mukaan, miten haastavaksi koe osoittautuu kaikille kirjoituksiin osallistuville. Lähtökohtaisesti kaikkia arvosanoja jaetaan yhtä paljon kuin aina. 

Keskustelemme YTL:n kanssa siitä, että arviointi toteutetaan mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla ja pyrimme vaikuttamaan asiaan!

Voiko SYK-menetelmä ja kokeen siirto johtaa siihen, että nyt tulisi heikompia arvosanoja?

Tätä on syytä tarkastella, jotta kevään kokelaiden arviointi toteutetaan mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Keskustelemme asiasta Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa ja pyrimme vaikuttamaan asiaan.

Jos reaalin saa läpi vaikka sitä nyt aikaistettiin, onko korottaminen ilmaista syksyllä?

Olemme ehdottaneet tätä, ja ministeriössä arvioidaan parhaillaan maksuttoman uusimisen kustannuksia.

Koskisiko ilmainen uusinta ainoastaan hylätyn uusimista vai myös läpi menneen?

Meidän toiveemme on, että maksuttomuus koskisi poikkeustilan vuoksi sekä hylättyjä että hyväksyttyjä kokeita, joten tähän pyrimme vaikuttamaan.

Tarvitseeko ilmoittaa kouluun, jos ei aio mennä reaalikokeeseen?

Asiasta kannattaa joka tapauksessa ilmoittaa omaan lukioon. Jos et osallistu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. 

Jos et halua hylättyä arvosanaa, voit hakea ilmoittautumisen mitätöintiä. Mitätöintihakemuksen voi tehdä oman lukion kautta myös tutkintopäivän jälkeen. Jos haet mitätöintiä koepäivien siirron takia, hakemukseen ei tarvitse liittää lääkärintodistusta tai muuta asiantuntijalausuntoa. Liitteeksi riittää oma selvitys.

Huomioi kuitenkin, että jos kyseessä on kolmas tutkintokertasi ja olet poissa pakollisesta kokeesta, mitätöinnin sijaan hylätty arvosana on parempi ratkaisu, koska sitä on mahdollista uusia.

Millä perusteilla ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea?
  • Et pysty tai halua osallistua kokeeseen koepäivien aikataulun äkillisen muutoksen tai kuormittavuuden takia.
  • Olet sairaana tai karanteenissa tai testattavana koronaviruksen vuoksi.
  • Sinulla on flunssaoireita tai muu lievä sairaus.
  • Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia. 
  • Olet tulossa ulkomailta tai pitkän etäisyyden päästä kokeeseen.
  • Muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy.
Voiko ilmoittautumiseen hakea muutosta?

Ilmoittautumisen muutos tulee kyseeseen tilanteessa, jossa et pääse osallistumaan pakolliseen kokeeseen, johon olet ilmoittautunut, ja jokin sinun tällä tai aikaisemmalla tutkintokerralla suorittama ylimääräinen koe voidaan vaihtaa pakolliseksi kokeeksi niin, että saat tutkinnon valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan.

Tarkemmat ohjeet:  https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset

Miten ilmoittautumisen mitätöintiä tai ilmoittautumistietojen muutosta haetaan?

Ohjeet löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset

Jos mitätöi osallistumisen kokeeseen, saako siitä rahat takasin?

Jos ilmoittautuminen kokeeseen mitätöidään, koekohtainen tutkintomaksu palautetaan. Maksun palautus tapahtuu noin 3-6 viikon kuluessa päätöksestä.

Hyödyttääkö anoa mitätöintiä, jos jättää menemättä ylimääräiseen reaalikokeeseen?

Jos et tee hakemusta ja jätät menemättä kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Jos aiot jäädä pois kokeesta, sinun kannattaa joka tapauksessa ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian lukioon.

Kannattaako siirretyssä reaalikokeessa a) kokeilla nyt osaamistaan ja korottaa syksyllä vai b) jättää menemättä ja ottaa hylätty?

Jokaisen kannattaa päättää tämä itse omasta tilanteestaan käsin.

Muuttunut tilanne on haastava lukuisille muillekin lukiolaisille, joten oma koesuoritus voi olla ennallaan muihin kokelaisiin nähden. Voi siis olla parempi yrittää näyttää osaamistaan jo nyt, vaikka valmistautuminen olisi jäänyt vajaaksi ja tarvittaessa halutessaan mennä korottamaan syksyllä.

Voiko suoritetun ylimääräisen yo-kokeen vaihtaa pakolliseksi tilanteen poikkeavuuden takia?

Se on mahdollista tietyin ehdoin! Ilmoittautumistietojen muuttamiseen kannattaa tutustua tarkemmin Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Jos kaksi kertaa on käytetty ja nyt ei pääse osallistumaan esimerkiksi karanteenin takia, nollautuuko kaikki aikaisemmat suoritukset?

Kokelas, joka on saanut hylätyn arvosanan kokeesta, voi jatkaa tutkinnon suorittamista välittömästi kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

Tässä tapauksessa (esim. karanteeni) kokeen mitätöiminen kannattaa jättää tekemättä ja ottaa hylätty arvosana. Silloin kokelas voi uusia hylättyä arvosanaa kolmesti kolmella seuraavalla tutkintokerralla. 

Lukio auttaa ja neuvoo kokelasta hänelle parhaan vaihtoehdon löytämisessä ja hakemuksen tekemisessä, eli ota yhteyttä koulusi opinto-ohjaajaan, jos asia mietityttää.

Vaikuttaako kokeiden aikaistaminen myönnettyihin lisäaikoihin?

Kokeiden aikaistaminen ei muuta myönnettyjä lisäaikoja.

Miten kokeet tullaan järjestämään lukiolla?

Riippuu paljon lukiosta ja sen tiloista – lähtökohtaisesti koejärjestelyt pyritään tekemään mahdollisimman normaalisti, jotta kokelaat voivat rauhassa keskittyä omaan suoritukseen. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien altistumista minimoidaan ja huolehditaan turvallisesta koeympäristöstä.

Saadaanko tietää ylppäreiden arvosanat aikaisemmin?

Arvosanat tulevat normaalisti toukokuun aikana.

Yo-tulosten selviäminen aiemmin vähentäisi turhia osallistumisia, kun todistusvalinnalla sisään pääsevien ei tarvitsisi ”varmuuden vuoksi” osallistua pääsykokeeseen. Eikö tätä voisi ehdottaa jollekin taholle?

Tämä on aivan totta. Siksi olemme ajaneet sitä asiaa, että ylioppilaskirjoitusten tulokset pitäisi saada mahdollisimman pian, jotta pääsykokeisiin ei tarvitsisi osan valmistautua turhaan. Vaikutamme opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Ylioppilastutkintolautakuntaan tilanteen ratkaisemiseksi.

 

AIKAISTUSPÄÄTÖKSEN LAILLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN

Onko millään tasolla laillista siirtää koepäiviä näin lyhyellä varoitusajalla?

Lain mukaan Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) määrää kokeiden järjestämisestä, siihen liittyvistä aikatauluista ja koejärjestelyistä. Eli YTL saa päättää. Olemme pettyneitä siihen, ettei lukiolaisia kuultu päätöksen valmistelussa.

Miten Suomen Lukiolaisten Liitto aikoo puuttua asiaan?

Julkaisimme kannanoton otsikolla Ylioppilaskirjoitusten siirtäminen uhka lukiolaisten oikeusturvalle.

Seuraamme tilanteen etenemistä tiiviisti ja olemme myös paljon yhteyksissä päättäjiin. Pyrimme pitämään lukiolaiset mahdollisimman hyvin ajan tasalla ja vaadimme esimerkiksi selvitystä lukiolaisten oikeusturvan toteutumisesta tilanteessa sekä maksuttomia uusintoja syksylle.

Onko päättäjiltä tullut vastausta vaatimukseenne, että reaalien uusiminen olisi ilmaista?

Opetusministeri Li Andersson on todennut Twitterissä, että ministeriö suhtautuu myönteisesti ajatukseen ja asiaa selvitetään.

Voidaanko adressilla vaikuttaa kirjoitusten siirtoon?

Tässä vaiheessa emme pidä todennäköisenä, että muutoksia päätökseen enää tehtäisiin.

On kuitenkin upeaa, että lukiolaiset pitävät puoliaan ja ovat vaikuttamassa omiin asioihinsa esimerkiksi adressien ja muiden kanavien kautta! Mekin olemme pettyneitä siitä, ettei lukiolaisia kuultu päätöstä tehdessä. 

 

LUKIOLAISTEN TAPAHTUMAT

Mites Kevätpäivät?

Kevätpäivien osalta seuraamme tilanteen kehittymistä ja teemme sen mukaan päätöksiä järjestämisestä myöhemmin.

 

LISÄKYSYMYKSIÄ?

Jos joku asia vielä askarruttaa, lähetä kysymyksesi sähköpostilla meidän koulutuspoliittiselle asiantuntijalle Tonille (toni.ahva@lukio.fi) tai sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Iirikselle (iiris.hynonen@lukio.fi), tai lähesty meitä Instagramissa @lukiolaiset.