documents

Asiakirjat

Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaa ohjaavista dokumenteista tärkeimpiä ovat yhdistyksen säännöt, tavoiteohjelma, toimintasuunnitelma ja strategia.

Säännöt

Säännöt muodostavat koko Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnan pohjan määrittelemällä esimerkiksi, millainen jäsenten rooli on liitossa, miten liittokokous kuuluu järjestää ja mikä on yhdistyksen tarkoitus.

Tavoiteohjelma

Suomen Lukiolaisten Liiton tavoiteohjelma on liiton päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat muun muassa yleissivistyksestä, lukiokoulutuksesta, opetuksesta, opiskelijahuollosta, opintojen ohjauksesta, suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä monesta muusta lukiolaisia koskettavasta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta.

Tavoiteohjelma tarkentuu ja päivittyy joka vuosi SLL:n liittokokouksen käsittelyssä. Näin varmistetaan, että liitto pysyy ajan hermolla ja toimii edunvalvonnassaan lukiolaisten itse määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Suomen Lukiolaisten Liiton toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä liiton kaikilla sektoreilla on vuoden aikana edunvalvonnan, piiri- ja jäsenjärjestötoiminnan, opiskelijakuntatoiminnan, kansainvälisen toiminnan, jäsentoiminnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä hallinnon ja talouden osalta

Toimintasuunnitelma hyväksytään joka vuosi Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen käsittelyssä.

Strategia

Suomen Lukiolaisten Liiton pitkän aikavälin kehitystä ohjaa strategia. Strategiassa määritellään lukiolaisten tärkeimmiksi kokemat yleiset arvot, haasteet, tavoitteet ja liiton toiminnan eri osa-alueiden tavoitetilat.

Liittohallitus seuraa strategian toteutumista vuosittain. Strategian päivittyy liittokokouksen hyväksynnällä neljän vuoden välein.  Nykyinen strategia on voimassa vuosina 2016-2020.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Suomen Lukiolaisten Liitossa toimimisen tulee olla jokaiselle tasa-arvoista riippumatta toimijan lähtökohdista. Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on antaa puitteet sille, kuinka toimia ja olla järjestön sisällä. Toisaalta se kiinnittää huomiota siihen, miten Suomen Lukiolaisten Liitto voi aidosti edustaa kaikenlaisia lukiolaisia.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Asiakirja päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa 2019.